Vedtægter for Interesseforeningen

10. juli 2016

VEDTÆGTER
FOR
INTERESSEFORENINGEN
AF
ANDELSHAVERE
I
ANDELSBOLIGFORENINGEN DUEGÅRDEN
UNDER REKONSTRUKTION/KONKURS

[Forslag til ændring:
Vedtægter for Interesseforeningen Duegården]

INTERESSEFORENINGENS NAVN OG HJEMSTED

§ 1. Foreningens navn er: Interesseforeningen af Andelshavere i Andelsboligforeningen Duegården under rekonstruktion/konkurs (i det følgende kaldet Interesseforeningen).

[Forslag til ændring:
Foreningens navn er: Interesseforeningen Duegården (i det følgende kaldet Interesseforeningen).]

§ 2. Interesseforeningens hjemsted er i Frederiksberg Kommune.

INTERESSEFORENINGENS FORMÅL

§ 3. Interesseforeningens formål er at varetage andelshavernes fælles interesser som følge af, at Andelsboligforeningen Duegården er taget under rekonstruktionsbehandling/konkursbehandling.

[Forslag til ændring:
Interesseforeningens formål er at varetage andelshavernes fælles interesser som andelshavere, tidligere andelshavere og lejere.]

INTERESSEFORENINGENS MEDLEMMER

§ 4. Som medlem af Interesseforeningen kan optages enhver andelshaver i Andelsboligforeningen Duegården. Medlemskab af Interesseforeningen er frivilligt. Ingen andelshaver kan nægtes medlemskab af Interesseforeningen, forudsat at vedkommende opfylder sine forpligtelser i henhold til denne vedtægt, jf. herved tillige stk. 2 og 3.
Stk. 2. En andelshaver i Andelsboligforeningen Duegården kan til enhver tid melde sig ind i Interesseforeningen ved til Interesseforeningen at indbetale indmeldelsesgebyret, jf. § 8, og de kontingenter, jf. § 9, der er forfaldne fra datoen for indmeldelsen i Interesseforeningen.
Stk. 3. Et medlem er forpligtet til om muligt at oplyse sin e-mailadresse, meddelelser fra Interesseforeningen kan sendes til, samt ændringer heri.

§ 5. Ethvert medlem kan udtræde af Interesseforeningen med øjeblikkeligt varsel, men har ikke krav på tilbagebetaling af allerede indbetalte bidrag til foreningen, jf. §§ 8 og 9. Bidrag til foreningen, jf. §§ 8 og 9, der er forfaldne til betaling inden udtræden, skal betales af medlemmet.

§ 6. Det er en betingelse for at indtræde som medlem og fortsat at forblive medlem af Interesseforeningen, at medlemmet opfylder alle sine forpligtelser i henhold til denne vedtægt.

§ 7. Et medlem af Interesseforeningen, der ved overdragelse af sin andel til en anden ophører med at være andelshaver i Andelsboligforeningen Duegården, ophører med øjeblikkelig virkning med at være medlem af Interesseforeningen. Medlemmet har ikke krav på tilbagebetaling af allerede indbetalte bidrag, jf. §§ 8 og 9, til foreningen. Bidrag til foreningen, jf. §§ 8 og 9, der er forfaldne til betaling inden det tidspunkt, hvor medlemmet ophører med at være andelshaver i Andelsboligforeningen Duegården, skal betales af medlemmet.

MEDLEMMERNES ØKONOMISKE FORPLIGTELSER

§ 8. I forbindelse med optagelsen som medlem af Interesseforeningen indbetales et indmeldelsesgebyr. Indmeldelsesgebyret udgør 1.000 kr. for hver andel, medlemmet har i Andelsboligforeningen Duegården uanset andelens størrelse.

§ 9. Ethvert medlem af Interesseforeningen er forpligtet til at betale kontingent. Bestyrelsen kan efter behov opkræve op til 500 kr. pr. kvartal for hver andel medlemmet har i Andelsboligforeningen Duegården, dog første gang tidligst den 1. februar 2012.

§ 10. Interesseforeningens medlemmer hæfter alene med sit indmeldelsesgebyr for Interessefor eningens forpligtelser. Interesseforeningens medlemmer hæfter ikke i øvrigt for Interesseforeningens forpligtelser. 1. og 2. pkt. gælder også i tilfælde af Interesseforeningens konkurs.

GENERALFORSAMLINGEN

§ 11. Generalforsamlingen er Interesseforeningens højeste myndighed.

§ 12. Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år inden 1. december med følgende dagsorden:

Valg af dirigent
Bestyrelsens mundtlige beretning
Fremlæggelse og beslutning om godkendelse af regnskab for sidste kalenderår
Valg af formand
Valg af øvrige medlemmer af bestyrelsen[Ændres til:
Således vedtaget på foreningens generalforsamling den 5. december 2011 og ændret den 11. august 2016.]
Valg af revisor
Forslag fra medlemmer
Eventuelt

§ 13. Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når en generalforsamling eller flertal af bestyrelsens medlemmer eller 1/4 af Interesseforeningens medlemmer forlanger det med angivelse af dagsorden.

§ 14. Generalforsamlingen indkaldes med 3 ugers varsel, der dog ved ekstraordinær generalforsamling kan forkortes til 1 uge. Indkaldelsen skal indeholde dagsorden og det materiale, der skal sendes til medlemmerne, jf. § 15.
Stk. 2. Indkaldelsen efter stk. 1 sker ved e-mail til de af Interesseforeningens medlemmer, der har oplyst deres e-mailadresse over for foreningen, samt om muligt på foreningens hjemmeside. Indkaldelsen skal sendes pr. brev til de af Interesseforeningens medlemmer, der har oplyst over for foreningen, at de ikke har en e-mailadresse, e-mails fra foreningen kan sendes til.
Stk. 3. Forslag fra et eller flere medlemmer skal være bestyrelsesformanden i hænde senest 2 uger før datoen for afholdelse af ordinær generalforsamling.

§ 15. Samtidig med og på samme måde som indkaldelsen til ordinær generalforsamling sendes det af bestyrelsen underskrevne årsregnskab for sidste kalenderår for Interesseforeningen, forsynet med revisors påtegning om den stedfundne revision, jf. § 36.
Stk. 2. Samtidig med og på samme måde som indkaldelsen til en ordinær eller ekstraordinær generalforsamling sendes de forslag, et eller flere medlemmer ønsker behandlet på generalforsamlingen.

§ 16. Generalforsamlingen vælger selv sin dirigent og sin referent.

§ 17. Adgang til at deltage i og tage ordet på generalforsamlingen samt til at stille forslag har ethvert medlem og dennes ægtefælle eller et myndigt husstandsmedlem. De(n) adgangsberettigede kan ledsages af en rådgiver, som har taleret på generalforsamlingen. Revisor samt personer, der er indbudt af bestyrelsen, har ligeledes adgang til at deltage i og have taleret på generalforsamlingen.

§ 18. Et medlem har én stemme pr. andel i Andelsboligforeningen Duegården. Har et medlem flere andele i Andelsboligforeningen Duegården, har medlemmet det antal stemmer, der svarer til antallet af andele. Et medlem kan give skriftlig fuldmagt til, at andre kan repræsentere medlemmet og råde over medlemmets stemme eller stemmer på generalforsamlingen.

[Forslag til ændring:
Et medlem har én stemme. Et medlem kan give skriftlig fuldmagt til, at andre kan repræsentere medlemmet og råde over medlemmets stemme på generalforsamlingen.]

§ 19. Generalforsamlingen træffer beslutninger ved simpelt flertal, jf. dog stk. 2.

Stk. 2. Forslag om vedtægtsændringer og om Interesseforeningens opløsning kan kun vedtages på en generalforsamling, hvor mindst halvdelen af samtlige mulige stemmer er repræsenteret, og med flertal af ja-stemmer på mindst 2/3 af samtlige ja- og nej-stemmer.

Stk. 3. Forslag om Interesseforeningens konkurs vedtages med simpelt flertal.

Stk. 4. Forslag om påtagelse af forpligtelser, som medlemmer personligt hæfter for, har kun virkning for det enkelte medlem, hvis medlemmet samtykker heri.

§ 20. Referenten tager referat af generalforsamlingens beslutninger. Referatet skal underskrives af dirigenten og formanden og skal sendes til Interesseforeningens medlemmer senest 2 uger efter datoen for generalforsamlingens afholdelse.
Stk. 2. Udsendelsen efter stk. 1 sker som angivet i § 14, stk. 2.

BESTYRELSEN

§ 21. Bestyrelsen varetager den daglige ledelse af Interesseforeningen og udfører generalforsamlingens beslutninger.

§ 22. Bestyrelsen består af formanden og indtil 5 andre medlemmer, som vælges af Interesseforeningens ordinære generalforsamling for et år ad gangen. Bestyrelsen fordeler selv hvervene som næstformand, kasserer og sekretær.
Stk. 2. Genvalg af formand og af de øvrige bestyrelsesmedlemmer kan finde sted.

§ 23. Som bestyrelsesmedlemmer kan vælges medlemmer af Interesseforeningen, disses ægtefæller samt myndige husstandsmedlemmer. Som bestyrelsesmedlem kan kun vælges én person fra hver husstand.

§ 24. Ved formandens forfald fungerer næstformanden i formandens sted.

§ 25. Formanden eller i tilfælde af formandens forfald næstformanden indkalder til bestyrelsesmøde, så ofte det findes nødvendigt.
Stk. 2. Formanden eller i tilfælde af formandens forfald næstformanden leder forhandlingerne og bestemmer tid og sted for disse møder.

§ 26. En bestyrelse kan kun træffe beslutning, såfremt et flertal af bestyrelsens medlemmer, herunder altid formanden eller næstformanden, er til stede.

Stk. 2. Bestyrelsen træffer beslutning ved simpelt flertal blandt bestyrelsens medlemmer. Ved stemmelighed er formandens eller i tilfælde af formandens forfald næstformandens stemme udslagsgivende.

§ 27. Sekretæren tager referat af bestyrelsens beslutninger. Referatet skal godkendes af tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer og udsendes, jfr. § 14, stk. 2.

REVISOR

§ 28. Interesseforeningens ordinære generalforsamling vælger for et år ad gangen en revisor til at revidere foreningens regnskab for det år, den ordinære generalforsamling afholdes i. Genvalg kan finde sted.

§ 29. Som Interesseforeningens revisor kan vælges medlemmer af Interesseforeningen, disses ægtefæller samt myndige husstandsmedlemmer, når blot disse ikke er valgt som bestyrelsesmedlemmer.

ADMINISTRATION

§ 30. Foreningen tegnes af formanden eller næstformanden og to andre bestyrelsesmedlemmer i forening.

§ 31. Bortset fra en mindre kassebeholdning hos et bestyrelsesmedlem skal Interesseforeningens midler indsættes på særskilt konto i et pengeinstitut. Alle indbetalinger til Interesseforeningen skal ske direkte til en sådan konto.

§ 32. Enhver udbetaling skal være forsynet med et bilag. Samtlige bilag skal attesteres af en tegningsberettiget del af bestyrelsen, jf. § 30, dog kan ingen attestere egne bilag. Ingen udbetaling må ske, førend 1. og 2. pkt. er overholdt eller en udbetaling er forhåndsgodkendt af en tegningsberettiget del af bestyrelsen.

§ 33. Kassereren sørger for bogføring af Interesseforeningens indtægter og udgifter, herunder for opbevaring af bilag og for, at alle udbetalinger fra foreningens konto er behørigt attesterede, jf. § 32.

§ 34. Ethvert medlem af bestyrelsen og revisor har til enhver tid adgang til foreningens bilag, konti og
kassebeholdning.

REGNSKAB

§ 35. Interesseforeningens regnskabsår er kalenderåret. Første regnskabsår løber dog fra datoen for Interesseforeningens stiftelse og indtil udgangen af 2012.

[Forslag til ændring:
Interesseforeningens regnskabsår er kalenderåret.]

§ 36. For hvert regnskabsår udarbejdes et årsregnskab for Interesseforeningen.
Stk. 2. Interesseforeningens regnskab udarbejdes af foreningens kasserer. Årsregnskabet skal underskrives af hele bestyrelsen.
Stk. 3. Det af bestyrelsen underskrevne årsregnskab skal revideres af Interesseforeningens revisor og forsynes med revisors påtegning om, hvorvidt revisionen har givet revisor anledning til bemærkninger.

FORENINGENS OPHØR

§ 37. Opløsning ved likvidation forestås af en likvidator, der vælges af generalforsamlingen.

§ 38. Efter realisation af foreningens aktiver og betaling af gælden, deles den resterende formue mellem de til den tid værende medlemmer af Interesseforeningen i forhold til antallet af deres andele i Andelsboligforeningen Duegården uanset andelenes størrelse.

[Forslag til ændring:
Efter realisation af foreningens aktiver og betaling af gælden, deles den resterende formue mellem de til den tid værende medlemmer af Interesseforeningen.]

Således vedtaget på foreningens generalforsamling den 5. december 2011.

[Ændres til:
Således vedtaget på foreningens generalforsamling den 5. december 2011 og ændret den xx. måned 2016.]

Underskrevet af dirigenten og af Interesseforeningens formand

Dirigent ______________________________________________

Formand _____________________________________________

ADVOKAT HENRIK SANDERS ER GENINDTRÅDT SOM KURATOR I A/B DUEGÅRDEN UNDER KONKURS

8. juni 2016

På mødet i skifteretten torsdag den 26. maj 2016 blev A/B Duegården igen taget under konkursbehandling.

Nykredit ønskede advokat Henrik Poulsen, Bruun-Hjejle, indsat som kurator. Det protesterede Duegårdens advokat Finn Lynge Jepsen imod. Han henviste til, at der var et alvorligt modsætningsforhold mellem foreningen og Nykredit, bl.a. på baggrund af mange års forgæves forhandlinger og tvister ved domstolene.

Skifteretten besluttede herefter at genindsætte advokat Henrik Sanders som kurator. Henrik Sanders havde vagt i skifteretten den 19. december 2014, da skifteretten afsagde konkursdekret over foreningen, og blev dengang udpeget som kurator.

Nykredit tilkendegav, at man ville kære afgørelsen til Østre Landsret.

Klik og hent Skifterettens kendelse her.

AB Duegårdens gæld i form af realkredit- og bankån løber op i omkring 375 mio. kr. Hertil skal lægges swapaftalens negative markedsværdi, der efter det oplyste aktuelt har en negativ markedsværdi på omkring 245 mio. kr. Dermed er AB Duegårdens samlede gæld til Nykreditkoncernen på 620 mio. kr.

Den 8. juni 2016 har Nykredit meddelt retspræsident Henrik Rothe, at Nykreditkoncernen alligevel ikke vil kære afgørelsen, selvom skifterettens begrundelse for at udpege advokat Henrik Sanders “efter Nykredits vurdering er uforenelig med konkurslovens bogstav og system”. (Læs Nykredits brev til Retspræsident Henrik Rothe her).

Skifteretten behandler AB Duegårdens konkursbegæring torsdag den 26. maj 2016 kl. 9.30

19. maj 2016

NYKREDIT KRÆVER MØDE I SKIFTERETTEN UDSAT

13. maj 2016

Et telefonisk indkaldt møde i Skifteafdelingen, Sø- og Handelsretten i København, idag, fredag den 13. maj kl. 10.30 er blevet udsat efter ønske fra Nykredits advokat, Ole Spiermann, Bruun & Hjejle.

Læs Nykredits brev til skifteretten her.

Brevet er sendt elektronisk til skifteretten torsdag den 12. maj 2016. Brevet er samtidig afsendt som fodpost med Post Danmark til AB Duegårdens advokat, som først modtog brevet efter det berammede og aflyste mødetidspunkt. Det er et fint lille eksempel på Nykredits chikanøse adfærd i såvel stort som småt.

NYKREDIT REALKREDITS REAKTION PÅ DOMMEN - INGEN REAKTION FRA NYKREDIT BANK

11. maj 2016

Til pressen
11. maj 2016

Reaktion på Højesterets dom

Højesteret har i dag afsagt kendelse i sagen mellem A/B Duegården i likvidation og Nykredit Bank A/S og Nykredit Realkredit A/S. Højesteret har slået fast, at A/B Duegården under de konkrete omstændigheder er insolvent og dermed kan gå konkurs.

Nykredits direktør for Retail, Henrik Rasmussen udtaler om dommen:

– Denne sag har for os handlet om at skabe klarhed. Vi havde håbet at få afklaret, hvorvidt man som andelsboligforening kan erklære sig konkurs, når man kan betale sine udgifter. Dette har vi ikke fået afklaret.

– Højesteret har foretaget en konkret afgørelse – ikke en principiel. Vi har ment, at foreningen kan afholde sine udgifter, da vi har givet tilsagn, der sikrer dette. I den konkrete sag har et flertal i Højesteret fundet det nødvendigt, at A/B Duegården skulle acceptere Nykredits tilsagn, hvilket foreningen ikke har gjort. Dermed er foreningen insolvent og kan gå konkurs. Det tager vi til efterretning.

– Vi er ærgerlige over, at sagen skulle komme hertil. Det siger sig selv, at det ikke er godt at mødes med sine kunder i retten. Nu bliver der udpeget en kurator, og A/B Duegården går konkurs. Vi skal så have en dialog med kurator om, hvordan en konkurs bliver gennemført på den bedst mulige måde. Det her er en sag, der har strakt sig over flere år, og vi har forståelse for, at det lange forløb har været udfordrende for beboerne i A/B Duegården. Vi håber, at sagen nu kan blive afsluttet på den bedst mulige måde for alle parter.

– Med dagens kendelse er der fortsat usikkerhed om i hvilket omfang, man som långiver har sikkerhed for at få de penge igen, man låner ud til andelsboligforeninger. Vi vil nu analysere på, hvad det betyder for vores långivning på området.

– Dagens kendelse vil ikke føre til yderligere nedskrivninger eller reservationer. Vi har allerede indført en forsigtig regnskabspraksis på området og reserveret til denne sag.

For flere oplysninger kontakt 44 55 14 96.

Nykredit Realkredit A/S
Kalvebod Brygge 1-3
Nykredit Realkredit A/S
CVR-nr. 12 71 92 80
1780 København V
Tlf. 44 55 10 00
www.nykredit.dk

Hent Nykredits pressemeddelelse her