Orientering fra kurator

23. september 2016

Statusoversigter og redegørelser i medfør af konkurslovens § 125 stk. 2 (klik og hent).

Cirkulæreskrivelse 1, 26. maj 2016.

Cirkulæreskrivelse 2, 15. juni 2016.

Cirkulæreskrivelse 3, 23. september 2016.

ADVOKAT HENRIK SANDERS ER GENINDTRÅDT SOM KURATOR I A/B DUEGÅRDEN UNDER KONKURS

8. juni 2016

På mødet i skifteretten torsdag den 26. maj 2016 blev A/B Duegården igen taget under konkursbehandling.

Nykredit ønskede advokat Henrik Poulsen, Bruun-Hjejle, indsat som kurator. Det protesterede Duegårdens advokat Finn Lynge Jepsen imod. Han henviste til, at der var et alvorligt modsætningsforhold mellem foreningen og Nykredit, bl.a. på baggrund af mange års forgæves forhandlinger og tvister ved domstolene.

Skifteretten besluttede herefter at genindsætte advokat Henrik Sanders som kurator. Henrik Sanders havde vagt i skifteretten den 19. december 2014, da skifteretten afsagde konkursdekret over foreningen, og blev dengang udpeget som kurator.

Nykredit tilkendegav, at man ville kære afgørelsen til Østre Landsret.

Klik og hent Skifterettens kendelse her.

AB Duegårdens gæld i form af realkredit- og bankån løber op i omkring 375 mio. kr. Hertil skal lægges swapaftalens negative markedsværdi, der efter det oplyste aktuelt har en negativ markedsværdi på omkring 245 mio. kr. Dermed er AB Duegårdens samlede gæld til Nykreditkoncernen på 620 mio. kr.

Den 8. juni 2016 har Nykredit meddelt retspræsident Henrik Rothe, at Nykreditkoncernen alligevel ikke vil kære afgørelsen, selvom skifterettens begrundelse for at udpege advokat Henrik Sanders “efter Nykredits vurdering er uforenelig med konkurslovens bogstav og system”. (Læs Nykredits brev til Retspræsident Henrik Rothe her).

Skifteretten behandler AB Duegårdens konkursbegæring torsdag den 26. maj 2016 kl. 9.30

19. maj 2016

NYKREDIT KRÆVER MØDE I SKIFTERETTEN UDSAT

13. maj 2016

Et telefonisk indkaldt møde i Skifteafdelingen, Sø- og Handelsretten i København, idag, fredag den 13. maj kl. 10.30 er blevet udsat efter ønske fra Nykredits advokat, Ole Spiermann, Bruun & Hjejle.

Læs Nykredits brev til skifteretten her.

Brevet er sendt elektronisk til skifteretten torsdag den 12. maj 2016. Brevet er samtidig afsendt som fodpost med Post Danmark til AB Duegårdens advokat, som først modtog brevet efter det berammede og aflyste mødetidspunkt. Det er et fint lille eksempel på Nykredits chikanøse adfærd i såvel stort som småt.

NYKREDIT REALKREDITS REAKTION PÅ DOMMEN - INGEN REAKTION FRA NYKREDIT BANK

11. maj 2016

Til pressen
11. maj 2016

Reaktion på Højesterets dom

Højesteret har i dag afsagt kendelse i sagen mellem A/B Duegården i likvidation og Nykredit Bank A/S og Nykredit Realkredit A/S. Højesteret har slået fast, at A/B Duegården under de konkrete omstændigheder er insolvent og dermed kan gå konkurs.

Nykredits direktør for Retail, Henrik Rasmussen udtaler om dommen:

– Denne sag har for os handlet om at skabe klarhed. Vi havde håbet at få afklaret, hvorvidt man som andelsboligforening kan erklære sig konkurs, når man kan betale sine udgifter. Dette har vi ikke fået afklaret.

– Højesteret har foretaget en konkret afgørelse – ikke en principiel. Vi har ment, at foreningen kan afholde sine udgifter, da vi har givet tilsagn, der sikrer dette. I den konkrete sag har et flertal i Højesteret fundet det nødvendigt, at A/B Duegården skulle acceptere Nykredits tilsagn, hvilket foreningen ikke har gjort. Dermed er foreningen insolvent og kan gå konkurs. Det tager vi til efterretning.

– Vi er ærgerlige over, at sagen skulle komme hertil. Det siger sig selv, at det ikke er godt at mødes med sine kunder i retten. Nu bliver der udpeget en kurator, og A/B Duegården går konkurs. Vi skal så have en dialog med kurator om, hvordan en konkurs bliver gennemført på den bedst mulige måde. Det her er en sag, der har strakt sig over flere år, og vi har forståelse for, at det lange forløb har været udfordrende for beboerne i A/B Duegården. Vi håber, at sagen nu kan blive afsluttet på den bedst mulige måde for alle parter.

– Med dagens kendelse er der fortsat usikkerhed om i hvilket omfang, man som långiver har sikkerhed for at få de penge igen, man låner ud til andelsboligforeninger. Vi vil nu analysere på, hvad det betyder for vores långivning på området.

– Dagens kendelse vil ikke føre til yderligere nedskrivninger eller reservationer. Vi har allerede indført en forsigtig regnskabspraksis på området og reserveret til denne sag.

For flere oplysninger kontakt 44 55 14 96.

Nykredit Realkredit A/S
Kalvebod Brygge 1-3
Nykredit Realkredit A/S
CVR-nr. 12 71 92 80
1780 København V
Tlf. 44 55 10 00
www.nykredit.dk

Hent Nykredits pressemeddelelse her