Archive for juni, 2011

Ekstraordinær generalforsamling afholdes onsdag den 31. august 2011

torsdag, juni 30th, 2011

Den ekstraordinære generalforsamling, der blev erstattet af orienteringsmødet den 27. juni 2011, vil blive afholdt onsdag den 31. august 2011.

På generalforsamlingen skal der tages stilling til Nykredits genopretningsplan, der blev omdelt forud for orienteringsmødet.

Indkaldelse med dagsorden og materiale vil blive udsendt af administrator weekenden før generalforsamlingen.

Bestyrelsen

Aflysning af den ekstraordinære general-forsamling mandag den 27. juni 2011 – i stedet afholdes et informationsmøde

onsdag, juni 22nd, 2011

Den ekstraordinære generalforsamling i AB Duegården mandag den 27. juni 2011 kl. 18.30 aflyses og erstattes af et informationsmøde – samme tid og samme sted: Mariendal Kirkes Menighedshus – Nitivej 17 – 2000 Frederiksberg

Dagsorden
Orientering om Nykredits genopretningspakke
Spørgerunde, diskussion og forslag
Eventuelt

På mødet vil bestyrelsen og administrator orientere om situationen og der vil blive rig lejlighed til at stille spørgsmål og diskutere synspunkter og forslag.

Der er idag, onsdag den 22. juni 2011, i postkasserne i andelshavernes lejligheder blevet uddelt materiale til informationsmødet på mandag.

Bestyrelsen

Referat fra ordinær generalforsamling maj 2011

torsdag, juni 16th, 2011

Referatet kan hentes her: Referat fra ordinær generalforsamling maj 2011

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling 27. juni 2011

onsdag, juni 15th, 2011


Der indkaldes til
ekstraordinær generalforsamling
mandag den 27. juni 2011 kl. 18.30
i Mariendal Kirkes Menighedshus

Indkaldelsen til ekstraordinær generalforsamling og orientering til andelshaverne kan downloades her: orientering-til-andelshavere-15-juni-2011

Og læses her:


AB Duegården
Bestyrelsen
Den 15. juni 2011

Der indkaldes til
ekstraordinær generalforsamling i AB Duegården
mandag den 27. juni 2011 kl. 18.30.

Generalforsamlingen afholdes i Mariendal Kirkes Menighedshus,
Nitivej 17, 2000 Frederiksberg med følgende dagsorden:

1. Valg af dirigent.
2. Stillingtagen til oplæg fra Nykredit.
3. Beslutning vedrørende fastsættelse af andelskapitalen (andelskronen). Beslut­ning om fastsættelse af andelskronen forudsætter vedtagelse af oplæg fra Nykre­dit.
4. Eventuelt

Referat fra sidste generalforsamling, fuldmagtserklæringer og Nykredits oplæg vil blive omdelt til andelshaverne så snart det er bestyrelsen i hænde.

Dagsordenen indeholder ikke et punkt vedrørende likvidation/nedlæggelse af fore­ningen. Når punktet var med på sidste generalforsamling skyldtes det, at besty­relsen forventede at foreningen kunne afvikles i god ro og orden med salg af ejendom mv. På møde den 10. juni 2011 meddelte Nykredit, at man ville erklære AB Duegården konkurs hvis et nyt oplæg ikke blev vedtaget. Derfor giver det ingen mening at beslutte at træde i likvidation. Det må forventes, at Nykredit indgiver konkursbegæring mod foreningen straks efter generalforsamlingen, hvis Nykredits oplæg ikke vedtages.

Det fremgår af foreningens vedtægter, at en andelshaver kan give fuldmagt til en myndig person og i det omfang du/I ikke har mulighed for at deltage i den ekstraordinære generalforsamling opfordres du/I til at give fuldmagt til en anden.

Orientering om forløbet siden sidste generalforsamling

På generalforsamlingen blev Nykredits hjælpepakke og bestyrelsens budgetforslag for 2011 forkastet. Knapt 2/3 af de afgivne stemmer stemte for et forslag om likvidation/nedlæggelse af foreningen. Forslaget faldt, da der ikke var kvalificeret flertal. På den baggrund og efter Nykredits henvendelse af 30. maj 2011, besluttede generalforsamlingen at afprøve om Nykredit ville komme med indrømmelser i en sådan størrelsesorden, at et kvalificeret flertal af andelshaverne kunne overbevises om, at foreningen kan overleve på et sundt økonomisk grundlag. Fra ingen sider blev der på generalforsamlingen udtrykt ønske om et langvarigt forhandlingsforløb. Generalforsamlingen valgte en ny bestyrelse, der fik til opgave at gennemføre forhandlingerne.

Likviditeten er presset til det yderste. Administrator har fået tilsagn fra Nykredit om, at den daglige drift kan fortsætte indtil videre. Det tilsiger et meget kort forhandlingsforløb.

På bestyrelsesmødet den 6. juni 2011 besluttede bestyrelsen at sende nedenstående til Nykredit.


”Til Nykredit
Att: Jakob Wind-Hansen

Til brug for mødet mellem Nykredit og AB Duegårdens bestyrelse og administrator fredag den 10. juni 2011 kl. 9.00 hos Nykredit, Kalvebod Brygge 4, fremsendes som aftalt foreningens krav til en økonomisk bæredygtig løsning. Fra AB Duegården deltager 4 fra bestyrelsen, 1-2 suppleanter og administrator i mødet.
Som du tidligere er blevet orienteret om, blev hjælpepakkerne 12 og 13 nedstemt på generalforsamlingen for AB Duegården den 31. maj 2011. Man fandt usikkerheden for stor og der var stor utryghed knyttet til det fremtidige boligafgiftsniveau. Bestyrelsens budget for 2011 blev ligeledes forkastet.

Generalforsamlingen sluttede med afstemning om foreningens fremtid. Et flertal af andelshaverne stemte for nedlæggelse af foreningen.

Andelshaverne lægger vægt på sikkerhed, tryghed og stabilitet i den nuværende og fremtidige boligsituation. Et forhold som Nykredit også selv har tillagt stor vægt i forbindelse med det nye lån, der blev optaget i 2007.

Et mindretal i foreningen har – på baggrund af Nykredits skrivelse 30. maj 2011 – ønsket endnu en drøftelse med Nykredit om en økonomisk bæredygtig løsning. På generalforsamlingen blev der derfor valgt en ny bestyrelse med dette formål for øje. Da foreningen ikke har vedtaget et budget for 2011 er det vigtigt at disse drøftelser kan afsluttes så hurtigt som muligt.

For at imødekomme dette, vil vi i drøftelserne have en klar forventning om at følgende udfordringer er i fokus:
1. På kort og langt sigt et stabilt huslejeniveau på 915 kr. pr. m2
2. Foreningens formueforhold og gældsforpligtelser, hvor det er klart at der skal etableres en sikker andelsværdi.
3. En sikker driftsøkonomi med plads til udvikling og vedligeholdelse af foreningen.
4. En uafhængig andelsforening.
5. En løsning for de 27 andelshavere, som har købt andele efter optagelsen af det nye swap-lån i juni 2007.

Det er bestyrelsens opfattelse, at en løsning skal omfatte alle udeståender (klagesager, igangværende og kommende retssager mv), således at der kan gøres rent bord og foreningen kan komme videre.

Vi ser frem til en konstruktiv drøftelse af Nykredits forslag til løsning af disse ud­fordringer.

Til orientering kan vi meddele at der er indkaldt til en ekstraordinær generalforsamling mandag den 27. juni 2011. Drøftelserne skal derfor være afsluttet og eventuelle løsningsforslag klar til udsendelse til foreningens medlemmer senest den 20. juni 2011, således at alle andelshavere får tid og mulighed for at sætte sig ind i sagen.”

Der blev afholdt møde med Nykredit den 10. juni 2011, hvor en række initiativer blev aftalt, ligesom Nykredit tilkendegav sin holdning til foreningens krav.

Forløbet indtil den ekstraordinære generalforsamling
Onsdag den 15. juni er der møde med Nykredit om mulighederne for optimering af driften og samme dag foretager Peter Jahn og Partnere A/S en gennemgang af ejen­dommen med henblik på at vurdere behovet for udbedring af klimaskærmen.

Næste møde mellem bestyrelsen og Nykredit afholdes fredag den 17. juni.

Bestyrelsen lægger vægt på, at andelshaverne får materialet til den ekstraordi­nære generalforsamling i så god tid som muligt. Bestyrelsen forventer at modtage Nykredits oplæg til uddeling mandag den 20. juni. Bestyrelsens vurdering af resultatet vil blive omdelt hurtigst muligt herefter.

Med venlig hilsen
Bestyrelsen

Ekstraordinær generalforsamling mandag den 27. juni 2011

tirsdag, juni 7th, 2011

Der indkaldes til ekstraordinær generalforsamling mandag den 27. juni 2011 kl. 18.30 i Kirkesalen.

Materiale til mødet udsendes forinden.

Med venlig hilsen
Bestyrelsen