Archive for september, 2011

Dommer i Sø- og Handelsretten afsætter AB Duegårdens bestyrelse

torsdag, september 29th, 2011

Presse:
Børsen 28. september 2011: Dommer afsætter bestyrelsen i andelsforening

Afsættelsen af bestyrelsen og indsættelsen af rekonstruktørerne som ny ledelse for andelsboligforeningen skete på baggrund af bestyrelsens forbehold i punkt 8 i rekonstruktionsplanen: “Da rekonstruktionen bygger på de hjælpe- og genopretningspakker, der med stort flertal blev forkastet af generalforsamlingen i maj og august 2011, har bestyrelsen ikke bemyndigelse til at tiltræde rekonstruktionsplanen uden generalforsamlingens forudgående godkendelse.”

Indlæg i retten:
Den afsatte bestyrelses indlæg i skifteretten (Det talte ord gælder).

Nykredits rekonstruktionsplan

tirsdag, september 27th, 2011

Bestyrelsen har tirsdag den 27. september 2011 kl. 14:35 modtaget rekonstruktionsplanen.

Rekonstruktionsplan

Bilag 1
Bilag 2
Bilag 3
Meddelelse i Statstidende

Nykredit begærer rekonstruktion – følg sagen her

tirsdag, september 27th, 2011

Foreningens administrator fik mandag den 5. september 2011 oplysning om, at Nykredit, ved advokat Allan Thomsen fra Nielsen og Thomsen Advokater, i skrivelse af 1. september 2011 til Skifteretten, Sø og Handelsretten, har begæret rekonstruktion af AB Duegården. Rekvirenterne er Nykredit Realkredit A/S og Nykredit Bank A/S.

Af skrivelsen fremgår bl.a. følgende:

“Rekvirenterne er af den opfattelse, at der for foreningen ved en betalingsudsættelse og/eller akkordordning kan tilvejebringes en rekonstruktionsplan med henblik på at etablere en fremtidig positiv drift for foreningen.” ……… “Som største og formentlig eneste væsentlige kreditor ønsker rekvirenterne ikke, at foreningen tages under konkursbehandling, men i stedet, at der søges tilvejebragt en permanent løsning for foreningen via en rekonstruktionsbehandling.”

Dokument: Nykredits begæring af 1. september 2011 om rekonstruktion

Der har den 8. september 2011 været afholdt retsmøde i skifteretten.

Nykredit havde krævet, at der kun blev indsat 1 rekonstruktør, at hvis der blev indsat to rekonstruktørere så skulle den af foreningen valgte rekonstruktør underordnes Nykredits rekonstruktør og at bestyrelsen blev afsat.

Dommeren lagde vægt på, at rekonstruktionen var mere kompleks end for et sædvanligt selskab. Afgørelsen gik på, at der indsættes to ligeværdige rekonstruktører, Søren Aamand Jensen fra Kromann Reumert (foreslået af Nykredit) og Lars Skanvig fra Lind Cadovius (foreslået af AB Duegården).

Nykredits krav om at ledelsen (bestyrelsen) skulle afsættes blev ikke taget til følge.

Retten indkaldte til møde den 28. september 2011 kl. 11, hvor planen for rekonstruktionen skal fremlægges.

Dokument: Skifterettens kendelse af 8. september 2011

Rekonstruktørerne har udsendt Kreditorinformation nr. 1 til andelshavere og lejere i AB Duegården under rekonstruktionsforhandling.

“Der er berammet møde i Sø- og Handelsretten, Skifteafdelingen, Bredgade 66, 1., 1260 København K til behandling af rekonstruktionen onsdag den 28. september, kl. 11 hvor alle kreditorer opfordres til og er berettiget til at deltage.”

“Mindst en uge forud for ovenstående møde, hvilket vil sige senest den 21. september 2011 vil der blive udsendt en rekonstruktionsplan til kreditorernes stillingtagen”.

Bestyrelsen har den 26. september 2011 modtaget et udkast til rekonstruktionsplan uden bilag.

Bestyrelsen har fra rekonstuktørerne modtaget en instuks for bestyrelsen.

20110915 Rekonstruktørernes instruks til bestyrelsen med ændringer

Bestyrelsen har meddelt begge rekonstuktører, at bestyrelsen i rekonstruktionsfasen ikke vil eller ønsker at påtage sig eventuelt ansvarspådragende forpligtelser eller udføre andet af rekonstruktørerne igangsat arbejde, som efter sædvanlig praksis og med rimelighed burde udføres af foreningens administrator eller af andre professionelle.

Presseklip
Børsen 3. september 2011: Andelsboligforeningen vælger konkurs frem for Nykredit
Børsen 7. september 2011: Nykredit hiver andelsboligforening i retten
Børsen 8. september 2011: 2-1 til andelsforening i retssag mod Nykredit
Børsen 20. september 2011: Andelsforening: Nykredit førte os bag lyset

Dokumentation
AB Duegården http://dueblog.wordpress.com/
Nykredits lokkelån http://nykredit.wordpress.com/

Andelsboligforeningens bemærkninger til Nykredits svar II til Pengeinstitutankenævnet (og Realkreditankenævnet)

mandag, september 19th, 2011

AB Duegårdens – under rekonstruktionsbehandling – bemærkninger til Nykredits svar II med bilag kan læses på www.nykredit.wordpress.com (klik og læs).

AB Duegården under rekonstruktionsbehandling

søndag, september 18th, 2011

INFORMATION FRA REKONSTRUKTØRERNE

Alle andelshavere og lejere i AB Duegården under rekonstruktionsbehandling har modtaget et informationsbrev fra rekonstruktørerne:

Kreditorinformation nr. 1, 15. september 2011

I Kreditorinformation nr. 1 opfordrer rekonstruktørerne alle andelshavere og lejere til at henvende sig til rekonstruktørerne med enhvert form for krav, tilgodehavender og lignende.

Det kan fx. være:
– depositum,
– andelsindskud,
– forbedringer af lejligheden,
– indestående på vedligeholdelseskonti,
– overprissager, hvor foreningen er eller kan blive stævnet og
– andet, som man mener er væsentligt, at rekonstruktørerne kender til.

Oversigten må gerne indeholde det/de beløb, der er på tale. Der er ingen tidsfrist, men man skal ikke vente for længe. Det vigtigste er at få gjort rekonstruktørerne opmærksom på, at man mener, at der er tale om forhold som man mener må tages med i betragtning, når krav mod foreningen skal gøres op. Rekonstruktørerne vil senere henvende sig til de der har fremført krav, med anmodning om yderligere oplysninger i form af dokumentation mv.

Oversigten kan sendes som brev eller elektronisk post til

Advokat Anders Bendtsen
Østergade 38
1100 København K.

E-post: ANB@LINDCAD.DK
Telefon: 33 33 81 00