Archive for november, 2011

Svar til Pengeinstitutankenævnet

fredag, november 4th, 2011

Der er afgivet afsluttende svar til Pengeinstitutankenævnet på Nykredits svar III. Svaret kan hentes her – Bemærkninger til Nykredits svar III, dateret 4. november 2011 – eller læses nedenfor.

Læs hele sagen om Nykredits lokkelån på www.nykredit.wordpress.com

Den 3. november 2011

Til
Pengeinstitutankenævnet og Realkreditankenævnet

Vedrørende AB Duegårdens klage over Nykredit
Pengeinstitutankenævnets sag 1067/2010
Realkreditankenævnets sag 2011-01-01-003

Nykredits svar III indeholder ingen nye oplysninger, kun flere forklaringer og påstande.

For så vidt angår AB Duegårdens finansiering, kan klagen sammenfattes til følgende:

1.
Et inkonverterbart lån er ikke brugbart for almindelige forbrugere og heller ikke for andelsboligforeninger, der er en sammenslutning af forbrugere.

Ved rentefald stiger kursværdien af lånet og det giver andelshaverne store kurstab, som et konverterbart eller et variabelt forrentet lån ikke ville have givet.

Det forhold, at det inkonverterbare lån består af to transaktioner – et variabelt forrentet lån kombineret med en swap – ændrer ikke på dette forhold.

Andelskronen er en maksimalpris og uanset andelskronens fatsættelse giver det inkonverterbare lån anledning til et økonomisk kurstab for andelsbolig-foreningen.

2.
Swapaftalen kan ikke betegnes som afdækning. Hvis der skulle være tale om afdækning, skulle transaktionen reducere foreningens risiko. Det er ikke tilfældet, da transaktionen kan udløse meget store kurstab, selv ved små rentefald.

3.
Hertil kommer yderligere, at der for lånet på 288 mio. kr. ikke er tale om fuldstændig afdækning, idet lånets afdragsprofil ikke svarer til swap’ens afvikling. Det betyder, at der ikke er tale om et lån med kendt ydelsesprofil. Den samlede ydelse i aftalens sidste 10 år vil være afhængig af den til den tid gældende CIBOR6 rente. Den i transaktionen indbyggede asymmetri mellem lån og swap-aftale har naturligvis betydning for fastsættelse af swap-aftalens negative markedsværdi nu og ved en eventuel senere omlægning. Den valgte transaktion indebærer derfor en endnu større risiko for foreningen.

En swapaftale – som er et selvstændigt finansielt instrument – øger forenigens risiko og ligger som tidligere fremført uden for andelsboligforeningens vedtægter.