Archive for februar, 2012

Nykredit begærer AB Duegården konkurs

lørdag, februar 25th, 2012

Rekonstruktørernes slingrekurs fortsætter.

I september 2011 anså de foreningen for insolvent.

I januar 2012 meddelte de, at foreningen kunne trækkes ud af rekonstruktionsbehandling fordi foreningen var solvent.

Nu – i slutningen af februar 2012 – anser rekonstruktørerne manglende samarbejdsvilje for en så stor forhindring, at man begærer andelsboligforeningen konkurs.

Konkursen skal jo have en årsag. Og da man ikke vil pege på andelsboligforeningens elendige økonomi – som Nykredit og konsorter bærer en stor del af skylden for – giver man meget bekvemt andelshaverne skylden.

Rekonstruktørerne har smidt håndklædet i ringen og Nykredits forretningsmodel med forsøg på livsvarig stavnsbinding af andelshaverne til at afdrage på en enorm gæld har i første omgang lidt skibbrud.

Rekonstruktørerne har den 24. februar 2012 i en skrivelse til Skifteretten begæret AB Duegården konkurs på grund af manglende samarbejde (klik her).

Der er som sædvanlig en del usandt og misinformation i de to rekonstruktørers brev til Skifteretten. En del af det gentages flere gange i skrivelsen, hvilket ikke gøre det mere sandt.

Rekonstruktørerne har på intet tidspunkt siden september 2011 ulejliget sig med at udarbejde et samlet forslag til rekonstruktion, som kunne forelægges for andelsboligforeningens generalforsamling og præsenteres for Skifteretten. Rekonstruktørerne har aldrig haft indkaldt andelsboligforeningens generalforsamling, som Skifteretten har udpeget som foreningens øverste besluttende organ.

Den eneste og seneste generalforsamling der har været afholdt, i januar 2012, var indkaldt af en stor gruppe andelshavere. Her blev der bl.a. blev stemt om den rekonstruktionsplan som blev fremlagt i Skifteretten den 28. september 2011.

Rekonstruktørerne har aldrig fremlagt 3 “forslag” for andelshaverne. Men sådan fremstiller de det gentagne gange i brevet til Skifteretten.

Bl.a. skriver rekonstruktørerne nederst på side 1: “… også det seneste forslag til en plan for rekonstruktion (kan) ikke akcepteres.”

Interesseforeningen for andelshavere i AB Duegården under rekonstruktion er ikke andelsboligforeningens højeste besluttende organ. Det er generalforsamlingen. Man må gå ud fra, at rekonstruktørerne har anset deres egne forslag for håbløse og urealistiske, siden rekonstruktørerne ikke har ulejliget sig med at forelægge sine forslag for andelshaverne og indkaldt til en ekstraordinær generalforsamling. Eller også har de ikke helt styr på de foreningsretlige regler.

Det er iøvrigt tvivlsomt om advokat Allan Thomsens telefoniske henvendelse til Interesseforeningens advokat om et uforståeligt og mystisk forslag om vedtægtsændringer overhovedet kan kaldes et forslag om økonomisk rekonstruktion af andelsboligforeningen. Hvordan skulle nogle vedtægtsændringer i sig selv kunne rette op på økonomien? Og helt uden at de økonomiske konsekvenser af forslaget er gennemregnet?

Korrektion til side 3, sidste afsnit. Generalforsamligen var indkaldt af en gruppe andelshavere. Rekonstruktørerne benyttede lejligheden til – som første punkt på generalforsamlingen – at redegøre for deres syn (på det pågældende tidspunkt) på andelsboligforeningens situation. Der blev forevist en powerpoint-præsentation med noget der lignede en budgetopstilling, men tallene blev ikke udleveret til nogen andelshavere. Der findes intet skriftligt materiale om dette “forslag”.

Korrektion til side 5. Det fremgår, at 3 “forslag” til rekonstruktion af foreningen er blevet afvist. Hertil er at sige:
– Andelshaverne har kun stemt om rekonstruktionsplanen, fremlagt i Skifteretten den 28. september 2011. Det sket på en af andelshaverne indkaldt generalforsamling i januar 2012. Rekonstruktørerne har som nævnt aldrig selv indkaldt andelshaverne til generalforsamling for at fremlægge nogen af deres “forslag”.
– Det andet “forslag” rekonstruktørerne henviser til, hævder de at de fremlagde på generalforsamlingen. Det blev som ovenfor beskrevet fremlagt som et orienteringspunkt. Det er aldrig blevet fremlagt skriftligt materiale.
– Det tredie mystiske “forslag” med opdeling i A- og B-andele er som nævnt heller aldrig blevet forelagt skriftligt for andelshaverne. Det forekommer som endnu et prokuratorkneb fra Nykredits advokater.

Samlet set må det konkluderes, at rekonstruktørerne har udfoldet store bestræbelser og har prøvet næsten alt.

Det eneste de ikke har forsøgt sig med er at rekonstruere foreningens økonomiske grundlag. Der er aldrig fremkommet en velunderbygget argumentation for, at foreningens økonomi på såvel kort som lang sigt kunne hænge sammen. Havde rekonstruktørerne gjort deres arbejde ordentligt, ville de på et tidligere tidspunkt være kommet frem til, at der ikke var noget økonomisk grundlag for andelsboligforeningen, hverken nu eller på længere sigt, så længe Nykredit fastholdt foreningen på et på alle måder tvivlsomt finansielt grundlag. Årsagerne hertil er detaljeret beskrevet på denne hjemmeside og på www.nykredit.wordpress.com

I anledning af konkursbegæringen har Interesseforeningens advokater har udsendt en orientering til Interesseforeningens medlemmer (klik her)

En gruppe andelshavere ønsker ikke, at foreningen begæres konkurs. Nogle af disse har optaget banklån i en værdiløs andel og står dermed i en slem og uoverskuelig økonomisk situation.

Som det fremgår af gennemgangen ovenfor findes der ikke skriftlig dokumentation for 2 af de 3 “forslag” rekonstruktørerne henviser til.

Der må derfor advares mod at nogen hopper på de halve sandheder og prokuratorkneb der er fremført af Nykredit og rekonstruktørerne.

Der findes ikke noget skriftligt materiale om Nykredits og rekonstruktørernes “forslag” som andelshaverne kan tage stilling på grundlag af.

Det er tankevækkende, set i lyset af at Nykredit har anmeldt et krav på 495 millioner kroner i boet.

Næste møde i Skifteretten afholdes den 29. februar 2012 kl. 9:30

tirsdag, februar 7th, 2012

Den 18. januar 2012 henvendte Interesseforeningens advokat sig til skifteretten og meddelte, at et kvalificeret flertal blandt andelshaverne havde nedstemt rekonstruktørernes rekonstruktionsplan, der blev vedtaget i Sø- og Handelsrettens Skifteretsafdeling den 28. september 2011.

Interesseforeningens henvendelse til Skifteretten 18. januar 2012 (klik her)

Den 26. januar 2012 meddelte rekonstruktørerne, at man ville fremlægge et budgetforslag, der viste at andelsboligforeningen var solvent. I brevet oplyste rekonstruktørerne desuden, at de indenfor en uge ville fremkomme med bemærkninger til Interesseforeningens brev ovenfor. Disse bemærkninger er ikke modtaget.

Rekonstruktørernes brev til Skifteretten den 26. januar 2012 (klik her)

Skifteretten konkluderede den 8. september 2011 (alle dokumenterne kan læses på denne hjemmeside) at begge parter var enige i, at A/B Duegården var insolvent.

Spørgsmålet er derfor: hvad er der sket siden sommeren 2011 som har ført til at A/B Duegården nu er blevet solvent? For at få belyst dette spørgsmål har Interesseforeningens advokat skrevet til rekonstruktørerne og anmodet om en driftsstatus.

Interesseforeningens advokat anmoder den 27. januar 2012 rekonstruktørerne om en status (klik her)

Kommunikation er ikke rekonstruktørernes stærke side. Heller ikke sagfører Lars Skanvig, som er udpeget af andelsboligforeningen, har informeret andelsboligforeningen eller Interesseforeningen. Det er derfor på nuværende tidspunkt fortsat et mysterium, hvordan andelsboligforeningen kan være blevet solvent – og hvis, så især hvor længe.

Dommeren i Sø- og Handelsretten indkalder til møde 29. februar 2012 kl. 9:30. Dommeren regner med, at der forinden kommer et processkrift fra rekonstruktørene (klik her)

Interesseforeningens forventninger er lidt større end et processkrift. Der bør også være et troværdigt og velunderbygget budget for en længere periode. Der er indtil videre ikke fremkommet nye oplysninger, som ændrer på, at gælden er dobbelt så stor som ejendommens værdi, at boligydelserne vil stige voldsomt og at afdragstiden for gælden er omkring 60 år. Ingen ville købe et nyt hus på de vilkår.