Archive for maj, 2012

Skifteretten forlænger rekonstruktionsperioden til 6. juli

fredag, maj 25th, 2012

Dommeren i skifteretten, Jeanette Melchior, konstaterede, at der ikke var flertal mod rekonstruktørernes ønske om at forlænge rekonstruktionsperioden.

Rekonstruktørernes hensigt er at tilvejebringe en løsning, som ikke forudsætter generalforsamlingens vedtagelse, men som kan føre til, at A/B Duegården vil være solvent, hvorefter rekonstruktionsbehandlingen kan ophøre.

Andelshaverne står dermed i den situation, at Nykredit, med hjælp fra retssystemet, kan kanonisere låneomlægningen og swapaftalen fra 2007. En swapaftale, som andelshaverne ikke selv har besluttet og som andelshaverne første gang fik kendskab til i slutningen af 2009. Først i sommeren 2011 kom det frem, at swapaftalen ikke hang sammen med det underliggende lån.

Læs mere på www.nykredit.wordpress.com

Skifterettens afgørelse 25. maj 2012

Rekonstruktørerne har en plan

torsdag, maj 24th, 2012

På generalforsamlingen den 21. maj 2012 sagde Søren Aamann Jensen, at hvis rekonstruktørernes forslag til vedtægtsændringer og X/Y-andele blev forkastet, så var rekonstruktørernes rolle udspillet og de ville gå til skifteretten fredag den 25. maj 2012 kl. 9.30, hvor de ville meddele, at der ikke er grundlag for, at rekonstruktionen kan fortsætte.

Rekonstruktørerne er nu kommet på andre tanker, som går stik mod det Søren Aamann Jensen sagde på generalforsamlingen.

Rekonstruktørerne, Lars Skanvig og Søren Aamann Jensen, skriver i deres brev til Skifteretten bl.a.:

“Rekonstruktørerne overvejer nu muligheden for at sammensætte en anden løsning, som ikke forudsætter generalforsamlingens vedtagelse, men som kan føre til, at A/B Duegården vil være solvent, hvorefter rekonstruktionsbehandlingen kan ophøre.

Det har ikke været muligt under de givne tidsfrister at få udarbejdet og fremlagt det fornødne materiale, men materialet forventes at kunne foreligge inden for 4 uger, hvilket er baggrunden for, at der anmodes om en udsættelse af fristen i 6 uger til den 6. juli 2012.”

Klik her for at hente rekonstruktørernes brev til skifteretten.

Rekonstruktion er udsigtsløs

onsdag, maj 23rd, 2012

Interesseforeningens advokat, Thomas Torré-Christiansen, Homann Advokater, har fremsendt brev til Sø- og Handelsrettens skifteret om at rekonstruktionbehandlingen må ophøre, da den nu må anses for helt udsigtsløs (klik her for at læse brevet).

Næste møde i Sø- og Handelsrettens skifteret er fredag den 25. maj 2012 kl. 9.30. Alle er velkomne.

Rekonstruktionsforslaget blev ikke vedtaget

mandag, maj 21st, 2012

På generalforsamlingen mandag den 21. maj 2012 i AB Duegården under rekonstruktion forkastede et flertal af andelshaverne Nykredits X/Y-model, herunder vedtægtsændringerne med 62 nej-stemmer, 44 ja-stemmer og 3 blanke stemmer.

Er du i tvivl, så stem imod

torsdag, maj 17th, 2012

Frederiksberg den 17. maj 2012

Kære alle andelshavere i AB Duegården

På mandag den 21. maj 2012 kl. 17:00 skal generalforsamlingen stemme om den af rekonstruktørerne fremlagte x/y-model og om nogle meget indgribende vedtægtsændringer.

Nogle har omtalt afstemningstemaet som et valg imellem ønsket om virkelig at ville fortsætte med at være andelshavere med ret til at bestemme over egen bolig eller bare være en uforpligtet lejer. Sådan ser bestyrelsen for Intersseforeningen for andelshavere i AB Duegården under rekonstruktion ikke afstemningstemaet. For uanset hvor stort et ønske vi alle har om at være andelshaver, så er grundbetingelserne for en fortsættelse af AB Duegården i vores optik så urealistiske, at en konkurs er den eneste udvej for ikke at havne i en helt uoverskuelig livsvarig gældsfælde.

x/y-modellen kan for nogle forekomme at være en tiltalende kortsigtet løsning – først falde lidt i boligafgift og så flytte fra Duevej i løbet af de næste 2 år, som Nykredit giver mulighed for. Men ville det ikke være bedre at kunne vælge en løsning, hvor vi trods alt kunne have en forhåbning om at blive boende i Duegården og under betingelser, som lejeloven fastsætter?

Det er rigtigt, at det er usikkert, hvad der vil komme til at ske under en konkurs, men det skal holdes op imod, hvad der vil ske, hvis x/y-modellen vedtages.

Hvad er det ved x/y-modellen, som gør det umuligt at stemme for?

1) Det udsendte materiale er alt for upræcist til, at vi tør tilrettelægge vores økonomi på basis heraf:
– Der er ikke et juridisk og underskrevet bindende tilsagn fra Nykredit, som beskriver alle de forhold, som udover boligafgiften skal være omfattet af modellen. Der foreligger alene en række præsentationsplancher. Det må man ikke hoppe på.
– Om forudsætningerne i budgetfremskrivningen siger KPMG-revisoren, ”at der ikke er nogen grund til at tro, at de er urealistiske”. Det udsagn er uvederhæftigt.
– Hvem tror på et renteniveau i 2021 på 1,5%?
– Hvem tror fx på, at el-priserne kun stiger med 1% om året, når de er steget med mere end 5% om året de seneste ti år?

Efter det udsendte ved vi, at boligafgiften som minimum stiger fra 914 kr./m2 til 1.115 kr./m2 i perioden 2012 til 2022 – i alt 22%. Det er oveni den 18 %-stigning vi selv vedtog i 2010. Disse stigninger skal sammenlignes med den omkostningsbestemte husleje, som betales af lejerne i ejendommen.

Desuden fremgår det ikke, at udgiften til klimaskærm ikke er med i budgettet, men skal finansieres særskilt – altså med stigende boligafgift fra det tidspunkt projektet sættes i gang. Det skal lægges til de stigninger, der allerede nu ligger fast i x/y-modellen.

2) Regnskabet for 2011 er fremlagt i et udkast, der ikke er underskrevet af nogen. Interesseforeningen har fundet ud af, at AB Duegårdens administrator ikke har og ikke vil tiltræde det.

Der står intet i regnskabet om, at årsagen til, at der er et langt mindre underskud i 2011 end i 2010, er, at Nykredit ikke har opkrævet de renter og bidrag, som vores låneaftaler tilskriver. Der er trukket ca. 5 mio. kr. mindre. HVIS Nykredit havde taget sig betalt for den aftalte långivning, ville gælden på AB Duegårdens kassekredit være røget langt over grænsen på 20 mio. kr., og foreningen var trådt i betalingsstandsning. Så HVIS foreningen skulle have været bæredygtig, skulle vi altså have betalt 5 mio. kr. mere i husleje. Det er – igen – ca. 40% mere oveni boligafgiften. Det er end ikke omtalt i en note.

Og – nok aller væsentligst: Den regnskabsændring, som revisoren foretager for at få en positiv andelskrone, har vi ikke underskrift på er lovlig. Tværtimod har vi Ernst og Youngs revisorers underskrift på, at den er ulovlig. Ergo kan vi ikke tillade os at handle lejligheder på baggrund af en fastsat andelskrone i fremtiden, da regnskabet, som beregningen beror på, ikke er tiltrådt, og da der foreligger revisorbegrundelser for, at beregningen ikke er lovlig.

3) NK’s hjælpepakke ophører pr. 31. december 2021. Herefter må vi selv klare:
– rentetrappen på det store lån
– øget gæld og rentebyrde pga rør-renoveringen
– øget gæld og rentebyrde pga renovering af klimaskærmen
– øgede udgifter udover de urealistisk lave fremskrivninger, som er medtaget i budgetfremskrivningen.

I 2007 blev vi narret af dårlige rådgivere – det må ikke ske igen

Ifølge vores opfattelse vil man – ved at stemme for x/y-modellen – stemme for at beholde en gæld på 495 mio. kr. (opgjort af Nykredit til Skifteretten og stadig stigende) og have en værdi på ca. 290 mio. kr. Vi vil ende i en livsvarig gældsfælde, som hverken vi selv eller vores arvinger vil være i stand til at komme ud af.

Der er INGEN lette løsninger. En konkurs i en andelsboligforening som vores har ikke været prøvet før, så der er ikke præcedens for udfaldet. MEN – der vil være nogle rettigheder, som fx lejeloven tilsiger, som vi vil kunne samles om at sikre, at de kommer til at gælde for os alle. Og sammen vil vi kunne stå stærkt. Er du i tvivl om, hvad du skal stemme, så stem imod. For os at se er en fremtid baseret på x/y-modellen langt mere bekymrende end de tvivlspørgsmål der må komme i forbindelse med en konkurs.

Husk at komme til generalforsamlingen og husk at få fuldmagter fra dem, der ikke kan komme.

Med venlig hilsen
Bestyrelsen
for Interesseforeningen for andelshavere i AB Duegården under rekonstruktion