Archive for juli, 2012

Skifterettens afgørelse

fredag, juli 6th, 2012

I skifteretten fredag den 6. juli 2012 kl. 9:30 har Interesseforeningen fremført nedenstående synspunkter.

20120706 Det er ikke sandsynliggjort af Nykredit, rekonstruktørerne og den økonomiske tillidsmand, at AB Duegården er solvent

Revisorerklæring fra Ernst&Young om det fremlagte budget og fremskrivninger

Revisorerklæring fra Ernst&Young om ejendommens værdi og andelsværdien

Interesseforeningen fremførte
– at rekonstruktørernes og KMGs regnskaber og budgetter ikke er retvisende og strider mod Erhvervsstyrelsens regnskabsprincipper,
– at regnskabet er baseret på, at andele handles til ulovlige overpriser, og
– at Nykredit forsøger at gennemtvinge en kreditorløsning uden om skifteretten.

Skifteretten afsagde ved møde den 6. juli en kendelse hvorefter AB Duegården ikke kunne erklæres insolvent og at rekonstruktionsbehandlingen herefter ophørte. Generalforsamlingens selvstændige anmeldelse af konkursbegæring bortfalder samtidig.

Ved retsmødet procederede advokat Søren Aamann Jensen sagen på vegne af rekonstruktørerne. Bemærkninger fra interessenter i AB Duegården blev præsenteret af formanden for Interesseforeningen, Lasse Larsen, samt af Lasse Dahlberg som repræsentant for andelshavere uden for Interesseforeningen. Andre mulige indlægsholdere, herunder Interesseforeningens revisorbistand, statautoriseret revisor Hanne Sandersen fik af dommeren ikke tilladelse til indlæg. Alene den regnskabskyndige tillidsmand, statsautoriseret Poul Erik Olsen fik lejlighed til at kommentere det af ham selv fremlagte budget og fremskrivninger samt redegørelse for fastsættelse af AB Duegårdens egenkapital.

Skifterettens afgørelse kan kæres til Landsretten inden den 19. juli 2012.

20120706 Dommer Torben Kuld Hansens afgørelse

Som konsekvens af rettens kendelse indtræder den generalforsamlingsvalgte bestyrelse igen pr. dags dato. Bestyrelsen består af: Lasse Larsen (formand), Bent Schmidt-Nielsen (næstformand), Aksel Walløe Hansen, Lars Toft og Mohammed Dadkhah. Suppleanter er Lasse Dahlberg og Carsten Fentz.

Advokatskift

tirsdag, juli 3rd, 2012

I maj måned 2012 besluttede Interesseforeningen af andelshavere i A/B Duegården under rekonstruktion at styrke sig på det juridiske og økonomiske område med en advokat med praktisk erfaring i rekonstruktionsbehandling. Desværre strækker foreningens økonomi ikke til at vi kan have flere advokater og vi sagde derfor farvel og tak til Bent-Ove Feldung og Thomas Torré Christiansen, som havde støttet os varmt og godt i hele forløbet.

Som ny advokat antog Interesseforeningen Jens Paulsen fra advokatfirmaet Dahl i Herning.

Den 27. juni 2012 skrev Jens Paulsen til skifteretten og sendte to enslydende breve til rekonstruktørerne, Søren Aamann Jensen og Lars Skanvig, hvori han bad om at få kopi af det notat, som var udarbejdet af statsautoriseret revisor Poul Erik Olsen, – et notat, som angives at ville blive udleveret til andelsboligforeningens fremtidige generalforsamlingsvalgte ledelse.

Jens Paulsens brev til skifteretten

Jens Paulsens brev til Søren Aamann Jensen

Jens Paulsens brev til Lars Skanvig

Jens Paulsen er efterfølgende blevet kontaktet af Nykredit. Mandag formiddag, den 2. juli 2012, var der telefonisk kontakt mellem Jens Paulsen og Nykredit. Mandag eftermiddag meddelte Jens Paulsen, at han ikke længere kunne varetage Interesseforeningens tarv.