Archive for november, 2012

Orientering fra bestyrelsen

onsdag, november 14th, 2012

Foreningen har modtaget brev fra Nykredit.
Brev fra Nykredit 5. december 2012

Referat af bestyrelsesmøde den 5. december 2012

Se Retsudvalgets høring 4. december 2012 om konkurs.
Andelsboligforeninger tages op sidst i høringen, kl. 15:22:
http://www.ft.dk/webtv/video/20121/REU/H2.aspx

Henvendelse til Folketingets Retsudvalg m. fl. den 2. december 2012

Referat af bestyrelsesmøde den 14. november 2012

Fællesmøde i Kirkesalen 8. november 2012

Søren Frederiksen har lavet et netsted, hvor andelshavere kan sælge deres andele. Følg dette link: http://ab-duegaarden-til-salg.dk

Link til Nykredits udtalelse til Realkreditankenævnet – www.nykredit.wordpress.com – Nykredits lokkelån. Andelsboligforeningen modtager meget gerne hjælpsomme bemærkninger til materialet.

Mødet i Kirkesalen den 12. december 2012 er aflyst.

Flere andelshavere har beklaget sig over, at de ikke fik set DR1 Dokumentars serie “Sikke en fest”. Serien kan ses på:
http://www.dr.dk/TV/se/sikke-en-fest/sikke-en-fest-1-3#!/

Systemet lukker sig beskyttende om Nykredit

mandag, november 12th, 2012

Systemet rykker sammen om Nykredit for at beskytte sig selv og Nykredit.

Seneste skud på stammen er Forbrugerombudsmanden, som andelsboligforeningen henvendte sig til den 28. september 2012, hvor vi bad om hjælp og rådgivning efter afgørelsen i Pengeinstitutuankenævnet.

Kære Henrik Øe

Jeg har tidligere skrevet til dig om denne sag, der vedrører lokkelån og swap i AB Duegården.

Du henviste dengang til Finanstilsynet, der oplyste, at de ikke behandler denne type sager.

Nogle andelshavere har klaget til Revisorankenævnet over at oplysninger om swap ikke fremgik af foreningens årsregnskab. Revisorankenævnet har afvist klagen med den begrundelse at begge revisorer er døde den samme dato og at private ikke kan klage over et revisionsfirma. Andelsboligforeningen har haft samme revisor siden 2007.

Sagen er i denne måned blevet behandlet og afgjort i Pengeinstitutankenævnet, der ikke kunne finde ud af sagen og derfor har afvist at behandle den. Jeg vedlægger ankenævnets afgørelse. Flertallet i ankenævnet anser sagen for principiel.

En række andelshavere – omkring 20 – har købt værdiløse andele for mellem 0,5 – 2,2 mio. kr. Disse andelshavere står i en særlig vanskelig situation, idet mange tillige har lånt penge til købet af den værdiløse andel i deres pengeinstitut. En del af disse har anlagt retssager mod sælgerne af andelene med påstand om ulovlige overpriser.

Sidste år begærede Nykredit andelsboligforeningen – der var insolvent – rekonstrueret i skifteretten. Det lykkedes ikke. Solvensen er opstået ved, at banken betaler foreningens underskud (det vil sige, at der ikke opkræves de fulde renter af foreningens gæld til banken) og derved afværgede banken en konkurs. På trods af at foreningen er kendt solvent i skifteretten, har Nykredit udelukket foreningens administrator fra adgang til foreningens bankkonto. Det indebærer, at foreningen ikke har adgang til midler til advokatbistand. Det er muligt, at andelshavernes private indboforsikringer kan aktiveres, men også det kræver advokatbistand.

På vegne af andelshaverne i AB Duegården vil jeg derfor gerne anmode om Forbrugerombudsmandens bistand og rådgvining.

Med venlig hilsen
Lasse Larsen
formand for bestyrelsen i AB Duegården

Forbrugerombudsmanden er en institution i Erhvervs- og Vækstministeriet, hvor også Finanstilsynet – som formodes at føre tilsyn med om bl.a. Nykredit følger reglerne om god skik – hører til.

Forbrugerombudsmanden har blankt afvist at hjælpe andelsboligforeningen og har i sin afgørelse taget udgangspunkt i § 348, stk. 1, i lov om finansiel virksomhed.

Forbrugerombudsmanden konkluderer, at han ikke vil optage sagen til behandling efter § 348 i lov om finansiel virksomhed på baggrund af de foreliggende oplysninger om sagens meget komplekse og særlige karakter. Her lægger Forbrugerombudsmanden især vægt på at andelsboligforeningen har været repræsenteret af advokat Nicolai Giødesen. Han slutter med følgende politisk betonede ytringer, som ikke kan være baseret på en selvstændig juridisk gennemgang af sagen: “Bankens mulige ansvargrundlag synes under de foreliggende omstændigheder at være ganske vanskelig at vurdere, ligesom det ikke er oplagt, at banken under de foreliggende omstændigheder har handlet i strid med redelig forretningsskik og praksis. Forbrugerombudsmanden anser det under disse omstændigheder for betænkeligt at rejse en sag efter § 348 mod banken.”

Klik her og hent forbrugerombudsmandens svar på AB Duegårdens henvendelse.

Med hvad så om Forbrugerombudsmanden brugte nogle af sine andre paragraffer? Han har et bredt hjemmelsgrundlag til at hjælpe forbrugere. Hvis han vil. På samme måde, som han sikkert kan finde en hel del paragraffer som han kan henvise til, hvis han ikke vil hjælpe borgerne.

Forbrugerombudsmanden fører fx. tilsyn med om juridiske rådgivere lever op til loven og den bekendtgørelse som er udstedt i medfør af loven. Herunder også advokat Nicolai Giødesen, som Forbrugerombudsmanden selv henviser til.

Reglerne betyder, at juridiske rådgivere skal overholde god skik for juridisk rådgivning. Dette medfører bl.a., at rådgiveren skal udføre sit arbejde grundigt, samvittighedsfuldt og i det hele taget varetage sin kundes interesser på en ordentlig måde. Rådgivningen skal ydes så hurtigt som nødvendigt.

Har Forbrugerombudsmanden ført ordentligt tilsyn med juridisk rådgivning? Hvad mener Forbrugerombudsmanden om Giødesens rådgivning? Har Forbrugerombudsmanden selv levet op til hvad man kan forvente af et tilsyn? Klik her.

Det er altid en god idé at følge hvor pengene går hen. Giødesen har tjent på andelsboligforeningens etablering, låneomlægninger og byggesager. Men de helt store beløb går til Nykredit – nu og i mange år ud i fremtiden.

Efter behandlingen i Skifteretten konkluderede andelsboligforeningen, at retssikkerheden kunne ligge på et meget lille sted, hvis den overhovedet eksisterede. Hvad man skal konkludere efter afgørelserne i Finanstilsynet, i Pengeinstitutankenævnet, i Revisornævnet og hos Forbrugerombudsmanden står lige nu hen i det uvisse.

Når det går helt galt er alle disse myndigheders forbrugerbeskyttelse og tilsyn intet værd. Så vender de sig mod de borgere de skal beskytte.

Andele sælges

onsdag, november 7th, 2012

En række ledigblevne lejelejligheder udbydes til salg som andele.

Interesserede bedes rette henvendelse til foreningens administrator, Morten Skjødt, på adressen msk@abel.dk, hvorefter man vil modtage oplysning om de udbudte lejligheder. Emnefeltet bedes udfyldt med følgende tekst: “Ønsker oplysninger om salg af andele i AB Duegården”.

Opmærksomheden henledes på AB Duegårdens særlige finansielle situation, som fremgår af denne hjemmeside. Det tilrådes interesserede købere at konsultere en advokat forud for køb af andel.

Bestyrelsen

Referat fra bestyrelsesmøde 31. oktober

torsdag, november 1st, 2012

Referat af bestyrelsesmøde 31. oktober 2012