Archive for august, 2013

Østre Landsret ophæver brugeligt pant

fredag, august 30th, 2013

Østre Landsret har ophævet Frederiksberg Fogedrets kendelse 3. juni 2013 om at Nykredit kunne tage foreningens ejendom til brugeligt pant. Klik her for at hente afgørelsen.

Et lille korrektiv til Østre Landsrets kendelse:
– Aftale om renteswap er indgået med Nykredit Bank A/S.
– Man kan ikke bruge udtrykket “afdækket” i forbindelse med kombinationen af realkreditlån og renteswap. Der er tale om to forskellige produkter uden sammenhæng.

Link:
Jyllands Posten: Nykredit mister magten over andelsboligforening
Børsen: Døende andelsboligforening bryder ud af Nykredits jerngreb

Orientering til andelshaverne

torsdag, august 29th, 2013

Nykredit har opkrævet betaling for rensning af rør mv. i ejendommen hos en række andelshavere og meddelt, at Nykredit ikke anerkender foreningens vedtæger. Klik her for at læse brevet.

Klik her for at læse endnu et brev fra Nykredits advokat Carsten Ceutz her

I den anledning har likvidator, advokat Per Hald, skrevet et brev til Nykredits advokat, Carsten Ceutz. Klik her for at læse brevet.

Fogedretten: Nykredit kan tage foreningens ejendom som brugeligt pant. Afgørelsen er kæret til Østre Landsret som behandler sagen tirsdag den 20. august

mandag, august 19th, 2013

Fogedretten på Frederiksberg behandlede 3. juni 2013 Nykredit Realkredit A/S’ krav om at tage foreningens ejendom som brugelig pant.

Foreningens advokat, Finn Jepsen, begærede sagen udsat, idet han ønskede bevisførelse i form af vidneafhøring af foreningens administrator, der ikke kunne være tilstede. Det blev afvist af dommeren, der var klar til at ekspedere sagen.

Det viste sig i løbet af retsmødet, at Nykredits advokat, Carsten Ceutz, fredagen før havde fremsendt et nyt processkrift til Fogedretten om rør-problemerne og manglen på varmt vand i nr. 28. Hverken foreningens advokat eller de indstævnte bestyrelsesmedlemmer havde mandag formiddag set dette processkrift og var derfor ikke forberedt på dette punkt.

I sin afgørelse gav dommeren foreningen medhold i, at der ikke var tale om misligholdelse i forbindelse med vedtægtsændringer og skifte af bank.

Derimod lagde dommeren stor vægt på, at foreningen ikke havde økonomi til at skaffe varmt vand til lejerne i nr. 28 og at det var en væsentlig misligeholdelse med risiko for indtægtstab. (Det drejer sig om 2 lejere). Desuden lagde hun vægt på en anticiperet misligholdelse i form af opløsning af foreningen, hvorved debitor efter hendes opfattelse ville forsvinde. På den baggrund tillod hun Nykredit at tage foreningens ejendom som brugeligt pant, hvis der inden to dage blev stillet sikkerhed på 20 mio. kr.

Find sagens dokumenter nedenfor.

Indkaldelse til møde i fogedretten på Frederiksberg den 3. juni 2013 kl. 9:00. Fra foreningen er bestyrelsesmedlem Nikolaj Moll og foreningens formand, Lasse Larsen, stævnet.

Nykredits anmodning – ved advokat Carsten Ceutz – om at tage foreningens ejendom til brugeligt pant, dateret 7. maj 2013

Processkrift fra AB Duegårdens advokat Finn Lynge Jepsen, dateret 31. maj 2013

Nykredits anmodning – ved advokat Carsten Ceutz – om overtagelse af foreningens ejendom til brugeligt pant, dateret 29. maj 2013

Foredrettens afgørelse

AB Duegården har den 4. juni 2013 kæret afgørelsen til Østre Landsret

Nykredit har den 14. juni afgivet kæresvarskrift

AB Duegårdens påstandsdokument, dateret 12. august 2013

Nykredits påstandsdokument, dateret 13. august 2013

Ansøgning om fri proces afslået

torsdag, august 15th, 2013

AB Duegården har i december 2012 ansøgt om fri proces. Civilstyrelsen har afslået at bevilge fri proces. Afslaget er indbragt for Procesbevillingsnævnet, der den 12. august 2013 har stadfæstet afslaget.

Dokumenterne i sagen kan downloades nedenfor (nyeste dokumenter øverst).

20130812 Afslag fra Procesbevillingsnævnet
20130701 Brev til Procesbevillingsnævnet med bilag
20130621 Afslag fra Civilstyrelsen
20130522 Brev til Civilstyrelsen
20130131 Brev fra Civilstyrelsen
20130129 Brev til Civilstyrelsen
20121221 Udkast til stævning
20121221 Ansøgning om fri proces