Archive for januar, 2014

Information fra likvidatorerne

fredag, januar 10th, 2014

INFORMATIONSBREV NR. 3 FRA LIKVIDATORERNE I A/B DUEGÅRDEN I LIKVIDATION

Hermed skal likvidatorerne fremkomme med følgende status:

1. DAGLIG DRIFT
Likvidatorernes samarbejde med DEAS og Søren’s fungerer udmærket og, der har ikke siden sidste informationsbrev været væsentlige forhold.

2. ERHVERVSLEJEMÅL
Som det fremgik af sidste informationsbrev havde Dansk Supermarked rettet henvendelse til likvidatorerne med en forespørgsel om en udvidelse af det eksisterende lejemål. Likvidatorerne må konstatere, at Dansk Supermarked ikke efterfølgende er fremkommet med et mere konkret forslag til en løsning, der også indeholder en forligsmæssig løsning af den verserende lejesag.

3. VURDERINGSRAPPORT
På baggrund af den udarbejdede vurderingsrapport udarbejdet af et uvildigt erhvervsmæglerfirma har likvidatorerne, som redegjort for i seneste informationsbrev, rettet henvendelse til Nykredits advokat. Nykredits advokat er fremkommet med en række bemærkninger og indsigelser til vurderingsrapporten. Likvidatorerne er i samarbejde med erhvervsmægleren i gang med at undersøge og besvare disse bemærkninger og indsigelser.

4. UDVIKLING I RETSPRAKSIS PÅ OMRÅDET
Som bekendt er A/B Duegården ikke den eneste andelsboligforening, der har økonomiske problemer og, som har vedtaget at gå i likvidation.

A/B Bangsbohus er tillige i likvidation, og likvidatorerne har konstateret, at foreningen ikke kan opløses solvent, hvorfor at likvidatorerne har indgivet konkursbegæring til Sø- og Handelsrettens Skifteretsafdeling. Likvidatorernes advokat har samtidigt gjort gældende, at Sø- og Handelsrettens Skifteretsafdeling er inhabil ved en stillingtagen til, hvorvidt en andelsboligforeningen kan tages under konkursbehandling som følge af udtalelser i pressen, som den ledende dommer i Skifteretsafdelingen er fremkommet med. Skifteretsafdeling har afvist at være inhabil, hvilket Østre Landsret har givet Skifteretten medhold i. Sagen afventer nu likvidatorernes ønske om at indbringe afgørelsen for Højesteret.

Spørgsmålet om hvorvidt Sø- og Handelsrettens Skifteretsafdeling er inhabile eller ikke, vil have betydning for en eventuel indgivelse af konkursbegæring vedrørende A/B Duegården. Likvidatorerne følger derfor A/B Bangsbohus-sagen tæt.

Samtidigt har Skifteretten i Hobro den 6. januar 2014 afvist, at en nyere, mindre andelsboligforening, der tillige er i likvidation, havde en retlig interesse i at blive erklæret konkurs. Denne kendelse forventes at blive kæret til Vestre Landsret.

5. FORHANDLINGER MED NYKREDIT
Der har ikke siden sidste informationsbrev være konkrete forhandlinger mellem advokat Finn Jepsen og Nykredit.

6. DEN FREMTIDIGE LIKVIDATION
Likvidatorerne vil arbejde på en endelig afklaring af værdien af ejendommen, jf. ovenfor nævnte bemærkninger samtidigt afventes Højesterets eventuelle stillingtagen til spørgsmålet om Sø- og Handelsrettens Skifteretsafdelings habilitet.

København den 7. januar 2014
Hanne Sandersen og Per Hald

INFORMATIONSBREV NR. 2 FRA LIKVIDATORERNE I A/B DUEGÅRDEN I LIKVIDATION

Hermed skal likvidatorerne fremkomme med følgende status:

1. DEN DAGLIGE DRIFT AF EJENDOMMEN
Østre Landsret underkendte ved kendelse afsagt den 30. august 2013 Fogedretten på Frederiksbergs kendelse om, at Nykredit var berettiget til at tage ejendommen under brugeligt pant.
Likvidatorerne har siden da overtaget den fulde drift af ejendommen. Det har været likvidatorernes opfattelse, at ejendommen i videst muligt omfang skal administreres, som den blev før andelsboligforeningen blev taget under likvidation og før ejendommen blev taget under brugeligt pant. Dette gælder også praksis vedrørende fordeling af reparationsomkostninger mellem andelsboligforeningen og de enkelte andelshavere, hvor de af generalforsamlingen vedtagne vedtægter skal respekteres og den fortolkningspraksis, som den tidligere bestyrelse fulgte, vil blive videreført dog under hensyntagen til andelsboligforeningens økonomiske situation, hvorfor at det tilstræbes at kun de mest nødvendige driftsudgifter afholdes.
Likvidatorerne har indgået/genoptaget administrationsaftalen med DEAS og viceværtfirmaet Sørens således, at den daglige drift af ejendomme vil blive varetaget af disse firmaer.

2. ERHVERVSLEJEMÅL
Der verserer fortsat en retssag vedrørende regulering af lejeniveauet af det lejemål, der benyttes af Netto. Samtidigt har Dansk Supermarked rettet henvendelse til likvidatorerne med en forespørgsel om en udvidelse af det eksisterende lejemål. Likvidatorerne har anmodet Dansk Supermarked om at fremkomme med et mere konkret forslag til en løsning, der også indeholder en forligsmæssig løsning af den verserende lejesag.

3. REALKREDITANKENÆVNET
Som det fremgår af hjemmesiden ab-duegaarden.dk, behandler Realkreditankenævnet forholdet vedrørende den oprindelige og efterfølgende låneoptagelse i forbindelse med foreningens stiftelse og den ydede rådgivning fra Nykredit. I henhold til aftale har den tidligere bestyrelsesformand og næstformand varetaget foreningens interesser ved Realkreditankenævnets behandling.

4. FORHANDLINGER MED NYKREDIT
Det må konstateres, at forhandlingerne mellem advokat Finn Jepsen og Nykredit endnu ikke har resulteret i et konkret løsningsforslag.

5. AFHÆNDELSE AF EJENDOMMEN – FREMTIDIG LIKVIDATION
Likvidatorerne har nu modtaget den endelige vurderingsrapport udarbejdet af et uvildigt erhvervsmæglerfirma. Det er erhvervsmæglernes vurdering, at værdien af ejendommen er kr. 235 mio. Dette er markant lavere end foreningens gæld til Nykredit, hvorved Nykredits pantesikkerhed langt overstiger værdien af ejendommen. Et salg i frihandel af ejendommen vil således kræve en forudgående accept fra Nykredit af, at de vil frafalde deres sikkerhed i ejendommen med henblik på, at der kan udstedes anmærkningsfrit skøde til en køber. På denne baggrund har likvidatorerne rettet henvendelse til Nykredit og forespurgt, hvorvidt de vil afgive ovennævnte forhåndstilsagn. Likvidatorerne afventer Nykredits tilbagevenden.
Såfremt Nykredit vil afgive dette forhåndstilsagn vil likvidatorerne anmode en erhvervsejendomsmægler om at udbyde ejendommen til salg. I det tilfælde at Nykredit afviser at afgive dette forhåndstilsagn, er det ikke formålstjeneligt at forsøge at sælge ejendommen i frihandel. Det vil herefter være likvidatorernes vurdering, at det således ikke længere er muligt at opløse foreningen som en solvent likvidation, hvorfor likvidatorerne ser sig nødsaget til at indgive konkursbegæring.

København den 29. oktober 2013
Hanne Sandersen og Per Hald

Informationsbrev nr. 1 fra likvidatorerne, 28. juni 2013
Informationsbrev nr. 2 fra likvidatorerne, 29. oktober 2013
Informationsbrev nr. 3 fra likvidatorerne, 7. januar 2014
(Klik på linket ovenfor og hent informationsbrevet)