Archive for juli, 2015

NYKREDIT BANK A/S HAR HENVENDT SIG PERSONLIGT TIL ANDELSHAVERNE

tirsdag, juli 21st, 2015

Til andelshaverne i A/B Duegården – nu igen under likvidation

Nykredit Bank A/S har henvendt sig direkte og personligt til alle andelshavere i A/B Duegården. Det sker på trods af at der ikke eksisterer noget kundeforhold mellem banken og den enkelte andelshaver.

Nykredit oplyser, at man vil “drøfte foreningens økonomi med likvidatorerne, så foreningen sikres en positiv drift. At der skabes et permanent økonomisk fundament, er vi enige i, og det vil også indgå i vores drøftelser med likvidatorerne.”

Der er for så vidt intet nyt i bankens henvendelse.

Tidligere erfaringer viser, at det er mere end svært, nærmest umuligt, at få ordene udmøntet i konkrete og langtidsholdbare forslag til rekonstruktion af foreningens økonomi.

Senest sluttede møderækken i marts 2014 med likvidatorerne med, at det blev aftalt at Nykredit skulle komme med et oplæg til en samlet løsning. Et permanent økonomisk fundament. Der kom aldrig noget fra Nykredit, på trods af rykkere fra likvidatorerne.

På generalforsamlingen i 2013 besluttede generalforsamlingen at opløse foreningen og der blev valgt to likvidatorer til at forestå opløsningen. Den afgåede bestyrelse fungerer som kontaktgruppe.

Beslutningen om likvidation ligger i forlængelse af generalforsamlingens beslutning i maj 2011 om at indgive konkursbegæring.

Da foreningen efter de selskabs- og foreningsretlige regler er ude af stand til at indfri sin gæld, var likvidatorerne i 2014 nødsaget til at indgive konkursbegæring. Skifteretten afsagde i december 2014 konkursdekret, Nykredit kærede afgørelsen og den 3. juli 2015 ændrede Østre Landsret skifterettens afgørelse.

Den solvens Østre Landsret lægger vægt på opstod meget pludseligt og meget sent i forløbet. Østre Landsret lægger nemlig særlig vægt på et tilsagn i Nykredits påstandsdokument fra 4. juni 2015 og på kreditdirektør Steen Munks helt nye forklaring under kæresagen den 9. juni 2015.

Normalt ville man antage, at det svækkede et vidneudsagn, hvis det var i modstrid med tidligere forklaringer og handlinger. Men ikke her!

Efter de selskabsretlige regler er foreningen insolvent. Efter Østre Landsrets opfattelse er foreningen solvent efter konkursreglerne. Dermed befinder foreningen sig i et juridisk tomrum, hvor man på skift er solvent eller insolvent, alt efter hvad der i den givne situation passer retsvæsnet og Nykredit: eksempelvis kan en solvent likvidation ikke komme på tale – foreningen er jo insolvent.

Der er tale om en grotesk juridisk svikmølle.

På baggrund af Østre Landsrets afgørelse skriver likvidatorerne i deres orientering til andelshaverne bl.a.: “Likvidatorerne har bedt advokat Finn Jepsen om at ansøge om tredjeinstansbevilling med henblik på, at Østre Landsrets kendelse bliver forelagt for Højesteret. Der kan ikke være tvivl om, at denne kendelse og den juridiske problemstilling er så principiel, at dette bør afgøres endeligt af Højesteret.”

Foreningens advokat har sendt en ansøgning til Procesbevillingsnævnet. Der forventes afgørelse på ansøgningen i løbet af sensommeren. Nykredit vil formentlig protestere mod at der gives mulighed for at få spørgsmålene prøvet ved Højesteret. Ansøgningen, der også indeholder en gennemgang af Østre Landsrets kendelse, kan læses på foreningens hjemmeside.

Overfor likvidatorerne har Nykredit umiddelbart efter Landsrettens behandling af sagen givet tilsagn om at ville fremkomme med en skriftlig tilkendegivelse af, hvor langt rækkevidden af Nykredits tilsagn går. Når det foreligger på skrift vil vi bl.a. genfremsætte anmodningen fra 2014 om et oplæg fra Nykredit​ til en samlet og bæredygtig økonomi​sk løsning, der rækker længere end blot en kortere årrække.

Ovenstående bør ikke afskære nogen andelshavere fra at stille spørgsmål direkte til afdelingsdirektør Michael Reved (e-post: mrev@nykredit.dk). For at undgå misforståelser bør såvel spørgsmål som svar foreligge skriftligt. Med henblik på at holde alle andelshavere orienteret om spørgsmål til og svar fra Nykredit Bank A/S, vil vi opfordre til at man sender kopi til undertegnede, så spørgsmål og svar løbende kan følges på hjemmesiden.

Med venlig hilsen
på vegne af kontaktgruppen
Bent Schmidt-Nielsen og Lasse Larsen

E-post:
bsn_cph@hotmail.com
lasselarsendk@gmail.com

nykredit-personligt-brev-til-andelshaverne1

INFORMATIONSBREV NR. 5 FRA LIKVIDATORERNE

torsdag, juli 9th, 2015

Hermed skal likvidatorerne fremkomme med følgende status:

1. ADMINISTRATION OG DRIFT
Som det nok er alle bekendt, afsagde Østre Landsret kendelse den 3. juli 2015, hvori det af Sø- og Handelsrettens afsagte konkursdekret blev ophævet. A/B Duegården er herefter fortsat under likvidation. Likvidatorerne vil fortsætte vores administration og drift af ejendommen i lighed med tidligere. Det er således fortsat DEAS, der står for administrationen af ejendommen ligesom, at Sørens Viceværtsservice fortsatte varetager den løbende vedligeholdelse og service i ejendommen.

2. ENDELIG AFGØRELSE I HØJESTERET
Likvidatorerne har bedt advokat Finn Jepsen om at ansøge om tredjeinstansbevilling med henblik på, at Østre Landsrets kendelse bliver forelagt for Højesteret. Der kan ikke være tvivl om, at denne kendelse og den juridiske problemstilling er så principiel, at dette bør afgøres endeligt af Højesteret.

3. DIALOG MED NYKREDIT
Umiddelbart efter Østre Landsrets kendelse fredag den 3. juli 2015, blev der mandag den 6. juli 2015 afholdt møde på kurator Henrik Sanders kontor, hvor såvel likvidatorerne og Nykredit var repræsenteret. Mødet blev afholdt med henblik på, at aftale de praktiske forhold vedrørende overgangen fra konkursbehandling til genoptagelse af likvidationen af foreningen.

Nykredits kontraktperson vil fremover være afdelingsdirektør Michael Reved, der ved dette møde udtrykte ønske om, at Nykredit og likvidatorerne genoptog drøftelserne om muligheden for, at man kunne finde en langsigtet og holdbar økonomisk løsning. Dette er likvidatorerne naturligvis imødekommende over for og det forventes, at det første møde bliver afholdt i august måned 2015.

4. GENERALFORSAMLING
Da andelsboligforeningen blev taget under konkursbehandling i december 2014 blev der ikke afholdt ordinær generalforsamling i foråret med aflæggelse af årsrapport mv. Likvidatorerne vil efter sommerferieperioden arbejde på udarbejdelse af en årsrapport for 2014, hvorefter der vil blive indkaldt til generalforsamling.

København den 9. juli 2015
Hanne Sandersen og Per Hald

Likvidatorernes informationsbrev nr. 5

ØSTRE LANDSRET: A/B DUEGÅRDEN ER SOLVENT

lørdag, juli 4th, 2015

Klik her for at hente Østre Landsrets kendelse

Foreningen er blevet fanget mellem to konfliktende regelsæt. Foreningen kan ikke opløses solvent efter forenings- og selskabsretlige regler, da foreningen efter disse regler er insolvent. Foreningen kan heller ikke opløses som insolvent efter konkurslovens regler, da Østre Landsret nu finder, at foreningen er solvent. Dermed kan foreningen ikke opløses efter gældende dansk ret.

Det fremgår af Østre Landsrets afgørelse, at solvensen er opstået helt for nylig på grundlag af Nykredits påstandsdokument den 4. juni 2015 og kreditdirektør Steen Munks vidneforklaring i Østre Landsret den 9. juni 2015.

Bortset fra spørgsmålet om manglende solvens har Østre Landsret ikke omgjort Skifterettens afgørelse fra 19. december 2014. En andelsbolig kan bl.a. således have retlig interesse i konkurs, selv på trods af den finansielle sektors modstand.

Østre Landsrets afgørelse løser ikke A/B Duegårdens problemer og der vil blive søgt om 3. instansbevilling, så sagen kan forelægges for Højesteret.

A/B Duegården er herefter fortsat under likvidation.