Archive for september, 2015

Fremtidig korrespondance skal ske via parternes advokater

onsdag, september 30th, 2015

Likvidator i A/B Duegården advokat Per Hald, har meddelt afdelingsdirektør i Nykredit Michael Reved, at fremtidíg korrespondance mellem parterne skal ske via Nykredits advokat og foreningens advokat Finn Jepsen.

“Kære Michael Reved
I forlængelse af nedenstående mail har jeg modtaget Nykredits kæresvarskrift i den verserende Højesteretssag. Jeg kan konstatere, at der er sammenfald mellem de oplysninger, som du anmoder om nedenfor og opfordringerne i processkriftet. Jeg kan ligeledes konstatere, at Nykredit har fremlagt vores indledende e-mailkorrespondance, hvorved at likvidatorerne må forstå, at Nykredit ønsker, at e-mailkorrespondance mellem likvidatorerne og dig skal indgå i Højesterets bedømmelse af sagen.

På denne baggrund finder likvidatorerne, at det er mest hensigtsmæssigt at fremlæggelse af oplysninger og dokumenter mv. sker i forbindelse med sagsforberedelsen af Højesteretssagen ligesom at fremtidig korrespondance mellem parterne sker via Nykredits advokat og foreningens advokat Finn Jepsen.

Med venlig hilsen
Per Hald”.

Læs brevvekslingen her

Seneste nyt

søndag, september 27th, 2015

Nykredit har inviteret Peter Jahn og Partnere med til Nykredits dialogmøde mandag aften. Jahn og Partnere stiller sig på Nykredits side i den verserende sag i Højesteret. På den baggrund opsiger likvidator Per Hald samarbejdet med rådgivningsfirmaet.

Berlingske har lørdag den 26. september 2015 en artikel med overskriften: “Nykredit i ny rolle som Duegårdens flink onkel”

Åbent brev til andelshaverne fra Kirsten og Bent Schmidt-Nielsen

Nykredit har sendt et nyt 3. brev til andelshaverne

Klage til Folketingets Ombudsmand over Finanstilsynets afgørelse

lørdag, september 26th, 2015

Foreningens fratrådte formand og næstformand, Lasse Larsen og Bent Schmidt-Nielsen, har klaget til Finanstilsynet over at Nykredit uanmodet har rettet henvendelse til andelshaverne. Der er ingen forretningsforbindelse mellem Nykredit og den enkelte andelshaver, som vedrører andelsboligforeningens lån og swapaftale med Nykredit koncernen.

Kernen i sagen er, at Nykredit ikke vil kommunikere med foreningens advokat og rådgiver, Finn Lynge Jepsen.

Læs klagen til Finanstilsynet over Nykredit her

Man skal ikke forvente sig noget resultat af klager som denne. Men det kan have betydning af markere, hver gang spillereglerne sættes ud af kraft eller en finansiel virksomhed udviser grænseoverskridende adfærd og misbruger sin magt og sine ressourcer.

Finanstilsynet har da også rutinemæssigt afvist klagen.

20150908-finanstilsynets-svar1

Finanstilsynet ser tilsyneladende positivt på “Nykredits henvendelse til andelshaverne, hvori Nykredit opfordrer til en åben og konstruktion (konstruktiv) dialog vedrørende andelsboligforeningens fremtid. Finanstilsynet finder i den forbindelse ikke, at Nykredits henvendelse til de berørte andelshavere, hverken i form, indhold eller fremgangsmåde er (i) strid med bestemmelser i bekendtgørelsen om god skik for finansielle virksomheder.”

Derfor er der afsendt en klage til Folketingets ombudsmand over Finanstilsynets afgørelse (klik og hent).

Efter længere betænkningstid sender Ombudsmanden klagen til Finanstilsynet (klik og hent).

Finanstilsynet svarer hurtigt og fastholder sit svar. Det er OK at Nykredit fører sig frem som de gør (klik og hent).

Der klages til Folketingets Ombudsmand over at Finanstilsynet blåstempler Nykredits kritisable adfærd. Sagen ligger nu på Ombudsmandens bord (klik og hent).

Orientering til andelshaverne

mandag, september 21st, 2015

Orientering til andelshaverne fra kontaktgruppen (klik og hent teksten nedenfor).

Der hersker i øjeblikket stor usikkerhed om formålet med det, der af Nykredit kaldes et dialogmøde, som Nykredit har inviteret til. Vi vil nedenfor prøve at redegøre for nogle af de synspunkter og overvejelser, som har ligget til grund for vores appel til Nykredit om at sikre, at Højesteretssagen forløber på en saglig og etisk forsvarlig måde.

Det er dog kontaktgruppens vurdering, at det ikke i noget nævneværdigt omfang vil gøre skade på foreningens sag i Højesteret, at Nykredit afholder et dialogmøde med de andelshavere, som ifølge Nykredits oplysninger hen over sommeren har udtryk ønske om direkte dialog med Nykredit.

Til belysning af sagen kan det oplyses:
– at Nykredit har oplyst ikke at kunne komme med det længe lovede oplæg, fordi Nykredit mangler oplysninger af økonomisk art,
– at Nykredit ikke har anmodet om oplysninger fra likvidatorer eller administration, som ikke er videregivet,
– at Nykredit har haft og fortsat har adgang til alle foreliggende økonomiske oplysninger, hvorfor det ikke kan være formålet med mødet at få yderligere oplysninger om økonomien,
– at et beboermøde heller ikke forekommer at være rette sted at søge den type oplysninger,
– at Nykredit har anført at baggrunden for dialogmødet desuden er, at der fra andelshaverside har været en efterspørgsel efter denne direkte dialog udenom foreningen. Likvidatorerne er ikke bekendt med dette ønske. Foreningens advokat er heller ikke bekendt med dette ønske. Der kan måske alene gættes på, at det relativt lille mindretal, som har været modstander af at afvikle foreningen, kan have udtrykt noget sådant overfor Nykredit. Der var også en enkelt minoritetsandelshaver, som udtrykte noget sådant som vidne under landsretssagen,
– at der lige nu pågår en proces for Højesteret hvor Nykredit bestrider, at foreningen overhovedet lovligt har besluttet sin opløsning, at foreningen er insolvent eller har nogen interesse i en afvikling,
– at foreningens ledelse og rådgivere ikke møder op og at dette skyldes dels at man ikke er inviteret, dels at mødet er indkaldt mens Højesteretssagen kører og uden noget konkret oplæg eller meningsfuld dagsorden,
– at ledelse og rådgivere ikke har indflydelse på om den enkelte andelshaver må anse det for nyttigt – udenom de valgte likvidatorer og generalforsamlingens beslutning om opløsning og konkurs – selvstændigt at drøfte økonomi direkte med Nykredit,
– at såfremt de førte forhandlinger med Nykredit, gennem 5 år og 25-30 møder, havde bibragt noget væsentligt nyt i forhold til tidligere, og der forelå konkrete tilkendegivelser som pegede i retning af en mulig varig løsning, så ville dette naturligvis være forelagt andelshaverne på en generalforsamling,
– at vi som foreningens kontaktudvalg, på grund af Nykredits indkaldelse til dialogmødet med andelshaverne udenom foreningen, har fundet anledning til i sidste uge at anmode Nykredit om på sædvanlig og fornuftig vis at drøfte foreningens forhold med foreningens ledelse og de professionelle rådgivere der er antaget til formålet. Nykredit har fastholdt den valgte fremgangsmåde med dialogmødet,
– at foreningens bestyrelse aldrig er gået til møder eller forhandlinger med Nykredit uden deltagelse af foreningens advokat,
– at et møde med Nykredit uden deltagelse af vores rådgivere er en desavouering af foreningens ledelse (likvidatorerne) og advokat,
– at hvis vi deltog i Nykredits ”dialogmøde”, vil det kunne betragtes som en legitimering af mødet, hvorfor den samlede kontaktgruppe afstår fra at deltage i mødet,
– at al kommunikation mellem Nykredit og foreningen skal ske gennem foreningens ledelse og rådgiver, likvidatorerne advokat Per Hald og statsautoriseret revisor Hanne Sandersen samt advokat Finn Lynge Jepsen.

Højesteretssagen
Det er afgørende vigtigt for A/B Duegården og andelshaverne, at vi fastholder de fremskridt, vi har opnået ved domstolene. A/B Duegården er den eneste andelsboligforening, hvis sag er nået helt frem til Højesteret.

Det har, som de fleste vil huske, været en lang og sej kamp.

Stikord: Duegårdens egenbegæring om konkurs i 2011 og rekonstruktion i 2011/2012. Beslutning om opløsning i 2013, da det viste sig at Nykredits tilsagn i skifteretten ikke holdt vand. Taget som brugelig pant af Nykredit i 2013, indtil Østre Landsret omstødte kendelsen. Indgivelse af konkursbegæring trak ud på grund af inhabilitet i skifteretten, hvor en dommer koordinerede sagerne med den finansielle sektors advokater. I december 2014 afsagde en habil skifteret konkursdekret over A/B Duegården. Afgørelsen blev med det samme kæret af Nykredit og konkursdekretet blev ophævet af Østre Landsret i juli 2015. Duegården ansøgte Procesbevillingsnævnet om at måtte kære Østre Landsrets afgørelse til Højesteret og det blev bevilget i august 2015.

A/B Duegårdens 1. kæreskrift til Højesteret er udsendt til alle andelshavere sammen med orientering nr. 6 fra likvidatorerne.

Højesteret har givet Nykredit frist til torsdag den 24. september 2015 til at indlevere sit svarskrift. Det er 4 dage før Nykredit har indbudt til dialogmøde.

Hvis A/B Duegården taber sagen i Højesteret, vil foreningen køre videre som den gør i dag. Foreningen vil fortsat være i likvidation og dens vedtægter og boligafgift mv. besluttes af generalforsamlingen. Nykredits tilsagn om at dække renovering af rør og andre større og mindre vedligeholdelsesbehov frem til udgangen af 2021 vil stå ved magt.

Hvis A/B Duegården vinder sagen i Højesteret og skifterettens konkursdekret fastholdes, så opstår der en helt ny situation. Så er det ene og alene op til Nykredit at beslutte, om Duegården skal fortsætte som andelsboligforening uden uoverkommelige stigninger i boligafgiften frem til 2037 og derefter. Eller om foreningen skal gå konkurs.

Uanset udfaldet i Højesteret vil A/B Duegården står stærkest i forhold til Nykredit, ved at sagen i Højesteret føres til ende.

Med venlig hilsen
Gitte T, Nicolai M, Bent S-N og Lasse L

Kontaktgruppens henvendelse til Nykredits ledelse

lørdag, september 19th, 2015

Andelshaverne kontaktgruppe, der består af den afgåede bestyrelse (Gitte Transbøl, Lasse Larsen, Nikolaj Moll og Bent Schmidt-Nielsen) har sendt et brev til Nykredits ledelse, advokat Steen E. Christensen og koncernchef Michael Rasmussen (klik og hent).

I brevet anmoder kontaktgruppen Nykredits topledelse om at kommunikere med de af foreningen valgte rådgivere, det vil sige foreningens advokat, Finn Lynge Jepsen, og likvidatorerne, advokat Per Hald og statsautoriseret revisor Hanne Sandersen.

Det afvises af Nykredits koncernchef, Michael Rasmussen (klik og hent)