Archive for februar, 2016

INFORMATIONSBREV NR. 9. FRA LIKVIDATORERNE I A/B DUEGÅRDEN I LIKVIDATION

lørdag, februar 20th, 2016

Hermed skal likvidatorerne fremkomme med følgende:

1 OVERDRAGELSE ANDELSBOLIGER OG KONVERTERING AF LEJEBOLIGER

1.1 Generalforsamling
Ved generalforsamling afholdt den 14. december 2015 vedtog generalforsamlingen, at medlemmerne fortsat skulle kunne sælge sine andele i henhold til vedtægterne ligesom, at de lejemål der blev ledige skulle konverters og sælges om andelsboliger. Der blev dog på generalforsamlingen rejst tvivl om, hvorvidt DEAS, der administrerer ejendommen, har fulgt/overdraget andelslejligheder i henhold til ventelisterne i ejendommen.

På denne baggrund har likvidatorerne afholdt møde med DEAS og gennemgået samtlige overdragelser siden foreningen besluttede at træde i likvidation den 4. juni 2013.

1.2 Vedtægtsbestemmelser om overdragelse af andelsboliger
Foreningens vedtægter bestemmer i § 15, at købere af andelsboliger skal findes i henhold til følgende prioriterede liste:
1. Personer der anvises af sælger (stk. 1)
2. Personer der har indtegnet sig på den interne venteliste. (stk. 2)
3. Personer der har indtegnet sig på den eksterne venteliste. (stk. 3)

Derudover har Frederiksberg Hospital en særlig aftale med foreningen (stk. 5) om, at i de lejelejligheder, hvor lejeren er anvist af dem, kan de tillige anvise, at lejeren bliver ny andelshaver af boligen.

For god ordens skyld bemærkes, at nye andelshavere skal godkendes af bestyrelsen, dvs. likvidatorerne på nuværende tidspunkt.

1.3 Overdragelser i likvidations- og konkursperioden
I perioden siden den 4. juni 2013 hvor foreningen trådte i likvidation, herunder tillige konkursperioden, har der i alt været 15 overdragelser af andelsboliger. Fire overdragelser er sket som konverteringer af tidligere lejelejligheder til andelsboliger.

1.3.1 Overdragelser i henhold til § 15 stk. 1
Otte overdragelser er sket i henhold til vedtægternes § 15 stk. 1, dvs. at sælgeren af andelsboligen selv har anvist en køber af andelsboligen.

1.3.2 Overdragelse i henhold til § 15 stk. 5
Ved en konvertering af lejelejlighed til andelsbolig har Frederiksberg Hospital i henhold til aftale anvist den nye andelshaver.

1.3.3 Øvrige overdragelser
I relation til de øvrige seks overdragelser må det beklageligvis konstateres, at DEAS ikke kan bekræfte, at overdragelserne er sket i henhold til vedtægterne. Der er konkret tale om fire tilfælde, hvor de nye andelshaver tilsyneladende er blev henvist af en lejer og ikke overdraget i henhold til ventelisterne. I to tilfælde har DEAS oplyst, at den nye andelshaver er blevet taget direkte fra den eksterne venteliste og ikke først via den interne venteliste.

Likvidatorerne har fået udleveret en kopi af såvel den interne som den eksterne ventelist af DEAS, og det må konstateres, at ventelisterne ikke er holdt ajour og indeholder uforståelige bemærkninger vedrørende eventuelle særlige ønsker fra personerne, der er skrevet op på ventelisterne.

1.4 Sammenfatning
Det er likvidatorernes vurdering, at 9 ud 15 overdragelser er sket i henhold til vedtægterne, men at der kan rejste berettiget tvivl om, hvorvidt de øvrige 6 overdragelser er sket i henhold til vedtægtsbestemmelserne.

1.5 Konklusion
Med henblik på at følge generalforsamlingens ønske bedst muligt under hensyntagen til ovenstående, har likvidatorerne besluttet, at der kan ske overdragelser af andelsboliger, såfremt den nye andelshaver indstilles af sælgeren af andelsboligen, dvs. i henhold til vedtægternes § 15 stk. 1. I relation til overdragelser hvor den nye andelshaver ikke henvises af sælgeren, må disse overdragelse afvente, at såvel den interne som den eksterne venteliste bliver ajourført.

2 A JOURFØRING AF VENTELISTER
Med henvisning til ovenstående opfordres hermed alle som mener, at de står på enten den interne venteliste eller den eksterne venteliste til at sende en mail til følgende mailadresse:

info@bl-law.dk med overskriften ”A/B Duegården ”.

I mailen skal man anføre følgende:
– Dato for hvornår man første gang har anmodet om at blive skrevet op på den intern eller ekstern venteliste, eventuelt indbetalt gebyr.
– Navn, adresse og kontaktoplysninger.
– Særlige ønsker, ex. størrelse af bolig.

Likvidatorerne vil herefter gennemgå disse henvendelser og sammenholde disse med de eksisterende ventelister samt kontakte personer på de eksisterende ventelister i det omfang dette måtte være nødvendigt med henblik på at skabe klarhed og gennemsigtighed af ventelisterne.

København den 19. februar 2016
Hanne Sandersen og Per Hald

Klik og hent informationsbrev nr. 9 fra likvidatorerne

Højesteretssagen 11.-12. april 2016

mandag, februar 1st, 2016

Nedenfor alle dokumenter til højesteretssagen, som er udvekslet mellem advokaterne.
Bemærk: de nyeste dokumenter er nederst.

Herefter udarbejder advokaterne hver deres påstandsdokument og en bilagssamling, som fremlægges for højesteret.

1. september 2015 – A/B Duegården
Kæreskrift til Højesteret (med bilag 44 – 48)
Følgebrev

10. september 2015 – Højesteret
Højesteret meddeler, at Nykredits svarskrift skal foreligge den 24. september 2015.

25. september 2015 – Nykredit A/S
Nykredits kæresvarskrift, dateret 24. september 2015

18. november 2015 – A/B Duegården
Finn Lynge Jepsens følgebrev til Højesteret
A/B Duegårdens kærereplik
Bilag 49 – 74

17. december 2015 – Nykredit A/S
Ole Spiermanns duplik
Bilag 1
Bilag 2
Bilag 3
Bilag 4

14. januar 2016 – A/B Duegården
Finn Lynge Jepsens processkrift 1 til Højesteret
Bilag 75 – 83

29. januar 2016 – Nykredit A/S
Ole Spiermanns processkrift A med bilag DN – DR