Archive for marts, 2016

Til samarbejdspartnere og leverandører mv.

onsdag, marts 23rd, 2016

Som bekendt er A/B Duegården i likvidation ved likvidatorerne Hanne Sandersen og undertegnede. Foreningen har indgivet konkursbegæring og blev taget under konkurs af Sø- og Handelsrettens Skifteret. Dette konkursdekret blev efterfølgende ophævet af Østre Landsret, hvorfor foreningen fortsat er i likvidation.

Østre Landsrets kendelse om ophævelse af konkursdekretet bliver behandlet af Højesteret den 11. og 12. april 2016, hvor Højesteret endeligt vil tage stilling til, hvorvidt foreningen skal tages under konkursbehandling eller ikke.

Som likvidatorer vil vi sikre os, at foreningen ikke påtager sig yderligere gældsforpligtelser eller modtager ydelser på kredit til betaling efter Højesterets behandling.

Med henvisning hertil skal vi derfor opfordre alle leverandører og samarbejdspartnere til at fremsende afregning af deres tilgodehavende pr. 1. april 2016. Likvidatorerne vil herefter drage omsorg for, at der sker betaling af disse udeståender, såfremt de kan godkendes.

Arbejde, bistand mv. der ydes til og for foreningen efter den 1. april 2016 skal ske mod forudbetaling eller deponering således, at foreningen i perioden op til Højesteret afgørelse ikke påtager sig ny gæld eller modtager ydelser på kredit. Det skal understreges, at det påhviler den enkelt leverandør og samarbejdspartner at sikre sig, at ovenstående er opfyldt inden, at der leveres ydelser eller udføres arbejde for foreningen.

Med venlig hilsen
Per Hald
Partner, Advokat (H)

BRANDT & LAURITSEN
AMALIEGADE 35, DK-1256 KØBENHAVN K

T: +45 70 27 88 99
E: INFO@BL-LAW.DK
F: +45 70 27 88 98
W: WWW.BL-LAW.DK