INFORMATIONSBREV NR. 5 FRA LIKVIDATORERNE

Hermed skal likvidatorerne fremkomme med følgende status:

1. ADMINISTRATION OG DRIFT
Som det nok er alle bekendt, afsagde Østre Landsret kendelse den 3. juli 2015, hvori det af Sø- og Handelsrettens afsagte konkursdekret blev ophævet. A/B Duegården er herefter fortsat under likvidation. Likvidatorerne vil fortsætte vores administration og drift af ejendommen i lighed med tidligere. Det er således fortsat DEAS, der står for administrationen af ejendommen ligesom, at Sørens Viceværtsservice fortsatte varetager den løbende vedligeholdelse og service i ejendommen.

2. ENDELIG AFGØRELSE I HØJESTERET
Likvidatorerne har bedt advokat Finn Jepsen om at ansøge om tredjeinstansbevilling med henblik på, at Østre Landsrets kendelse bliver forelagt for Højesteret. Der kan ikke være tvivl om, at denne kendelse og den juridiske problemstilling er så principiel, at dette bør afgøres endeligt af Højesteret.

3. DIALOG MED NYKREDIT
Umiddelbart efter Østre Landsrets kendelse fredag den 3. juli 2015, blev der mandag den 6. juli 2015 afholdt møde på kurator Henrik Sanders kontor, hvor såvel likvidatorerne og Nykredit var repræsenteret. Mødet blev afholdt med henblik på, at aftale de praktiske forhold vedrørende overgangen fra konkursbehandling til genoptagelse af likvidationen af foreningen.

Nykredits kontraktperson vil fremover være afdelingsdirektør Michael Reved, der ved dette møde udtrykte ønske om, at Nykredit og likvidatorerne genoptog drøftelserne om muligheden for, at man kunne finde en langsigtet og holdbar økonomisk løsning. Dette er likvidatorerne naturligvis imødekommende over for og det forventes, at det første møde bliver afholdt i august måned 2015.

4. GENERALFORSAMLING
Da andelsboligforeningen blev taget under konkursbehandling i december 2014 blev der ikke afholdt ordinær generalforsamling i foråret med aflæggelse af årsrapport mv. Likvidatorerne vil efter sommerferieperioden arbejde på udarbejdelse af en årsrapport for 2014, hvorefter der vil blive indkaldt til generalforsamling.

København den 9. juli 2015
Hanne Sandersen og Per Hald

Likvidatorernes informationsbrev nr. 5

Kommentarer er lukkede.