NYKREDIT BANK A/S HAR HENVENDT SIG PERSONLIGT TIL ANDELSHAVERNE

Til andelshaverne i A/B Duegården – nu igen under likvidation

Nykredit Bank A/S har henvendt sig direkte og personligt til alle andelshavere i A/B Duegården. Det sker på trods af at der ikke eksisterer noget kundeforhold mellem banken og den enkelte andelshaver.

Nykredit oplyser, at man vil “drøfte foreningens økonomi med likvidatorerne, så foreningen sikres en positiv drift. At der skabes et permanent økonomisk fundament, er vi enige i, og det vil også indgå i vores drøftelser med likvidatorerne.”

Der er for så vidt intet nyt i bankens henvendelse.

Tidligere erfaringer viser, at det er mere end svært, nærmest umuligt, at få ordene udmøntet i konkrete og langtidsholdbare forslag til rekonstruktion af foreningens økonomi.

Senest sluttede møderækken i marts 2014 med likvidatorerne med, at det blev aftalt at Nykredit skulle komme med et oplæg til en samlet løsning. Et permanent økonomisk fundament. Der kom aldrig noget fra Nykredit, på trods af rykkere fra likvidatorerne.

På generalforsamlingen i 2013 besluttede generalforsamlingen at opløse foreningen og der blev valgt to likvidatorer til at forestå opløsningen. Den afgåede bestyrelse fungerer som kontaktgruppe.

Beslutningen om likvidation ligger i forlængelse af generalforsamlingens beslutning i maj 2011 om at indgive konkursbegæring.

Da foreningen efter de selskabs- og foreningsretlige regler er ude af stand til at indfri sin gæld, var likvidatorerne i 2014 nødsaget til at indgive konkursbegæring. Skifteretten afsagde i december 2014 konkursdekret, Nykredit kærede afgørelsen og den 3. juli 2015 ændrede Østre Landsret skifterettens afgørelse.

Den solvens Østre Landsret lægger vægt på opstod meget pludseligt og meget sent i forløbet. Østre Landsret lægger nemlig særlig vægt på et tilsagn i Nykredits påstandsdokument fra 4. juni 2015 og på kreditdirektør Steen Munks helt nye forklaring under kæresagen den 9. juni 2015.

Normalt ville man antage, at det svækkede et vidneudsagn, hvis det var i modstrid med tidligere forklaringer og handlinger. Men ikke her!

Efter de selskabsretlige regler er foreningen insolvent. Efter Østre Landsrets opfattelse er foreningen solvent efter konkursreglerne. Dermed befinder foreningen sig i et juridisk tomrum, hvor man på skift er solvent eller insolvent, alt efter hvad der i den givne situation passer retsvæsnet og Nykredit: eksempelvis kan en solvent likvidation ikke komme på tale – foreningen er jo insolvent.

Der er tale om en grotesk juridisk svikmølle.

På baggrund af Østre Landsrets afgørelse skriver likvidatorerne i deres orientering til andelshaverne bl.a.: “Likvidatorerne har bedt advokat Finn Jepsen om at ansøge om tredjeinstansbevilling med henblik på, at Østre Landsrets kendelse bliver forelagt for Højesteret. Der kan ikke være tvivl om, at denne kendelse og den juridiske problemstilling er så principiel, at dette bør afgøres endeligt af Højesteret.”

Foreningens advokat har sendt en ansøgning til Procesbevillingsnævnet. Der forventes afgørelse på ansøgningen i løbet af sensommeren. Nykredit vil formentlig protestere mod at der gives mulighed for at få spørgsmålene prøvet ved Højesteret. Ansøgningen, der også indeholder en gennemgang af Østre Landsrets kendelse, kan læses på foreningens hjemmeside.

Overfor likvidatorerne har Nykredit umiddelbart efter Landsrettens behandling af sagen givet tilsagn om at ville fremkomme med en skriftlig tilkendegivelse af, hvor langt rækkevidden af Nykredits tilsagn går. Når det foreligger på skrift vil vi bl.a. genfremsætte anmodningen fra 2014 om et oplæg fra Nykredit​ til en samlet og bæredygtig økonomi​sk løsning, der rækker længere end blot en kortere årrække.

Ovenstående bør ikke afskære nogen andelshavere fra at stille spørgsmål direkte til afdelingsdirektør Michael Reved (e-post: mrev@nykredit.dk). For at undgå misforståelser bør såvel spørgsmål som svar foreligge skriftligt. Med henblik på at holde alle andelshavere orienteret om spørgsmål til og svar fra Nykredit Bank A/S, vil vi opfordre til at man sender kopi til undertegnede, så spørgsmål og svar løbende kan følges på hjemmesiden.

Med venlig hilsen
på vegne af kontaktgruppen
Bent Schmidt-Nielsen og Lasse Larsen

E-post:
bsn_cph@hotmail.com
lasselarsendk@gmail.com

nykredit-personligt-brev-til-andelshaverne1

Kommentarer er lukkede.