NYKREDIT KRÆVER MØDE I SKIFTERETTEN UDSAT

maj 13th, 2016

Et telefonisk indkaldt møde i Skifteafdelingen, Sø- og Handelsretten i København, idag, fredag den 13. maj kl. 10.30 er blevet udsat efter ønske fra Nykredits advokat, Ole Spiermann, Bruun & Hjejle.

Læs Nykredits brev til skifteretten her.

Brevet er sendt elektronisk til skifteretten torsdag den 12. maj 2016. Brevet er samtidig afsendt som fodpost med Post Danmark til AB Duegårdens advokat, som først modtog brevet efter det berammede og aflyste mødetidspunkt. Det er et fint lille eksempel på Nykredits chikanøse adfærd i såvel stort som småt.

NYKREDIT REALKREDITS REAKTION PÅ DOMMEN – INGEN REAKTION FRA NYKREDIT BANK

maj 11th, 2016

Til pressen
11. maj 2016

Reaktion på Højesterets dom

Højesteret har i dag afsagt kendelse i sagen mellem A/B Duegården i likvidation og Nykredit Bank A/S og Nykredit Realkredit A/S. Højesteret har slået fast, at A/B Duegården under de konkrete omstændigheder er insolvent og dermed kan gå konkurs.

Nykredits direktør for Retail, Henrik Rasmussen udtaler om dommen:

– Denne sag har for os handlet om at skabe klarhed. Vi havde håbet at få afklaret, hvorvidt man som andelsboligforening kan erklære sig konkurs, når man kan betale sine udgifter. Dette har vi ikke fået afklaret.

– Højesteret har foretaget en konkret afgørelse – ikke en principiel. Vi har ment, at foreningen kan afholde sine udgifter, da vi har givet tilsagn, der sikrer dette. I den konkrete sag har et flertal i Højesteret fundet det nødvendigt, at A/B Duegården skulle acceptere Nykredits tilsagn, hvilket foreningen ikke har gjort. Dermed er foreningen insolvent og kan gå konkurs. Det tager vi til efterretning.

– Vi er ærgerlige over, at sagen skulle komme hertil. Det siger sig selv, at det ikke er godt at mødes med sine kunder i retten. Nu bliver der udpeget en kurator, og A/B Duegården går konkurs. Vi skal så have en dialog med kurator om, hvordan en konkurs bliver gennemført på den bedst mulige måde. Det her er en sag, der har strakt sig over flere år, og vi har forståelse for, at det lange forløb har været udfordrende for beboerne i A/B Duegården. Vi håber, at sagen nu kan blive afsluttet på den bedst mulige måde for alle parter.

– Med dagens kendelse er der fortsat usikkerhed om i hvilket omfang, man som långiver har sikkerhed for at få de penge igen, man låner ud til andelsboligforeninger. Vi vil nu analysere på, hvad det betyder for vores långivning på området.

– Dagens kendelse vil ikke føre til yderligere nedskrivninger eller reservationer. Vi har allerede indført en forsigtig regnskabspraksis på området og reserveret til denne sag.

For flere oplysninger kontakt 44 55 14 96.

Nykredit Realkredit A/S
Kalvebod Brygge 1-3
Nykredit Realkredit A/S
CVR-nr. 12 71 92 80
1780 København V
Tlf. 44 55 10 00
www.nykredit.dk

Hent Nykredits pressemeddelelse her

AB DUEGÅRDEN VANDT SAGEN MOD NYKREDIT I HØJESTERET

maj 11th, 2016

Kendelse afsagt den 11. maj 2016

A/B Duegården i likvidation
mod
Nykredit Bank A/S og
Nykredit Realkredit A/S

Andelsboligforeningen Duegårdens konkursbegæring skal tages til følge

Andelsboligforeningen Duegården, der ligger på Frederiksberg, traf på en generalforsamling den 4. juni 2013 beslutning om at opløse foreningen, og der blev ved samme lejlighed udpeget to likvidatorer. Likvidatorerne vurderede, at der ikke kunne gennemføres en solvent likvidation, og de indgav derfor konkursbegæring den 3. juni 2014. Duegården havde i forbindelse med foreningens stiftelse og overtagelse af ejendommen i 2007-2009 optaget realkreditlån med aftale om renteswap samt et anlægslån og en driftskredit hos Nykredit. Ved indgivelsen af konkursbegæringen var Duegårdens gæld til Nykredit større end foreningens aktiver.

Nykredit havde flere gange – senest i august 2015 – givet tilsagn om og ydet økonomisk støtte til Duegården. Nykredit havde således siden 2011 givet afkald på bidrag på realkreditlånet og renter på banklån, ligesom Nykredit havde givet tilsagn om at ville dække driftsunderskud i 2015 og 2016, sikre en positiv drift for foreningen frem til udgangen af 2021, dække ekstraordinære udgifter, herunder til nødvendig vedligeholdelse, samt opfylde Duegårdens forpligtelser efterhånden som de forfaldt.

Højesterets flertal fandt, at der ikke var grundlag for at nægte konkurs med henvisning til, at Duegården ikke havde retlig interesse heri, og at Duegården opfyldte betingelsen om, at en skyldner skal være insolvent for at blive erklæret konkurs. Højesterets flertal fandt således, at Duegården uden tilsagnet om økonomisk støtte fra Nykredit var insolvent, og at tilsagnet ikke ændrede denne vurdering. Flertallet lagde i den forbindelse blandt andet vægt på, at Nykredits tilsagn var et tilbud om tilskud, og at der ikke var holdepunkter for, at Duegården havde accepteret tilbuddet. En sådan accept var nødvendig, fordi tilbuddet forudsatte Duegårdens medvirken og ville give Nykredit indflydelse på driften. Endvidere lagde flertallet vægt på, at tilsagnet på flere punkter var uklart, og at det ikke indebar en bestemt og sikker løsning af Duegårdens betalingsproblemer.

Højesterets mindretal fandt, at betingelserne for konkurs ikke var opfyldt, idet Duegården ikke kunne anses for insolvent. Mindretallet lagde blandt andet vægt på, at Nykredits tilsagn var retligt bindende for Nykredit, og at det gav Duegården den nødvendige sikkerhed for at kunne fortsætte en forsvarlig drift uden yderligere gældsstiftelse. Mindretallet fandt endvidere, at tilsagnet måtte anses for stiltiende accepteret af Duegården.

Højesteret hjemviste sagen til skifteretten med henblik på fremme af konkursbegæringen, og Højesteret ændrede derved landsrettens afgørelse.

Læs hele kendelsen

9. maj 2016: Højesteret har netop meddelt A/B Duegårdens advokat, Finn Lynge Jepsen, at kendelse afsiges på onsdag den 11. maj kl. 14 i offentligt retsmøde

maj 9th, 2016

2. maj 2016: Højesterets afgørelse er fortsat udsat på ubestemt tid

maj 2nd, 2016